• La Generalitat apel·larà, si escau, als organismes internacionals pertinents per  fer efectiva la devolució dels documents
  • La decisió respon a l’anunci del Ministeri de Cultura que el Govern espanyol incomplirà la Llei estatal 21/2005
El Govern ha aprovat interposar les accions legals corresponents per impugnar les resolucions o acords de l’Administració General de l’Estat, o els seus organismes vinculats, que impedeixin la restitució a la Generalitat de la documentació confiscada a Catalunya amb motiu de la Guerra Civil, documentació custodiada a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, a Salamanca, i que encara resta pendent de traspàs per part del  Ministeri de Cultura.
 
El Govern també ha aprovat apel·lar, si escau, als organismes internacionals pertinents per obtenir la seva empara per fer efectiva la restitució dels documents confiscats, coneguts com els “papers de Salamanca”, als seus legítims titulars.
 
Aquest acords són a causa de l’anunci del Ministeri de Cultura que el Govern espanyol no transferirà a la Generalitat la resta de documents catalans pendents de traspàs i atès que aquest fet comporta l’incompliment de la Llei estatal 21/2005, de 17 de novembre.
 
La Llei estatal 21/2005, de 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, estableix que l’Estat ha de transferir a la Generalitat els documents, fons documentals i altres efectes, confiscats a Catalunya a persones naturals o jurídiques de caràcter privat, amb residència, domicili, delegació o seccions a Catalunya, per la Delegació de l’Estat per a la Recuperació de Documents, creada en virtut del Decret de 26 d’abril de 1938, o en aplicació del Decret de 13 de setembre de 1936, que estiguin custodiats en l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, que actualment s’anomena Centre Documental de la Memòria Històrica.
 
D’acord amb l’article 3.1 de la Llei esmentada, l’Estat ha de disposar les mesures necessàries per a l’efectiva posada a disposició de la Generalitat de tots els documents i efectes que han de ser restituïts, subrogant-se aquesta en tots els drets i obligacions de l’Estat.
 
Un cop els documents siguin transferits a la Generalitat, les persones físiques i jurídiques privades poden exercir-ne el dret a la restitució en el termini d’un any comptat a partir del dia següent a la notificació de l’acte d’identificació que faci la Generalitat a qui poden resultar els seus legítims titulars, d’acord amb l’article 5.1 de la Llei 21/2005, de 17 de novembre. En el supòsit que no sigui possible la pràctica d’aquesta notificació, el termini s’ha de computar des del dia següent a la publicació de l’acte d’identificació, que ha de dur a terme l’Administració de la Generalitat d’acord amb el Decret 183/2008, de 9 de setembre, del procediment per a la restitució a les persones físiques o jurídiques de caràcter privat dels documents  confiscats amb motiu de la Guerra Civil.
 
Així mateix, l’article 54 de l’Estatut d’autonomia disposa que la Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Amb aquesta finalitat, han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit la persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya.