• El tribut tindrà una quota fixa de 0,25 euros al mes per cada connexió que les operadores tinguin contractada a Catalunya
  • Es preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions d’euros, que es destinaran a la creació de fons per fomentar la producció i la millora de la competitivitat del sector audiovisual català i la creació de continguts culturals digitals
  • El Govern considera necessària la creació d’aquest impost per enfortir i ajudar la producció pròpia audiovisual en la línia del que fan altres països europeus
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital. D’aquesta manera, el projecte inicia la tramitació parlamentària.
 
El Govern impulsa així la creació d’un tribut aplicable a les companyies operadores d’Internet, amb una quota fixa de 0,25 euros/mes per cada connexió a Internet contractada en el territori de Catalunya, ja sigui a través de la telefonia fixa o de dispositiu mòbil. Es preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions d’euros, que es destinaran a la creació de fons per fomentar la producció i la millora de la competitivitat del sector audiovisual català i la creació de continguts culturals digitals.
 
La creació de l’impost no comportarà cap càrrega tributària a les persones que tenen contractat el servei d’accés als continguts existents en les xarxes de comunicacions electròniques. Així queda explícitament establert en el redactat de la llei quan fixa que els prestadors d’aquest servei han de pagar la quota tributària sense possibilitat de repercutir en el contribuent el seu import, fet que ha de ser objecte de supervisió per part de l’Agència Tributària de Catalunya i dels òrgans competents en matèria de consum.
 
L’impost és un tribut finalista que té per objectiu dotar els fons següents:
 
a)    El fons per al foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual de Catalunya (creats a l’article 29 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema)
 
b)    El fons de foment per a la difusió cultural digital, que es crea ex novo a través d’aquesta llei, la finalitat del qual és el foment de la creació i posada a disposició pública de continguts culturals digitals.
 
El Govern considera necessària la creació d’aquest impost per enfortir i ajudar la producció pròpia audiovisual en la línia del que fan altres països europeus quan expressen l’excepció cultural per tal de defensar en positiu el seu llegat cultural i lingüístic, la seva economia i l’ocupació en el sector de l’audiovisual. Així, el fons per al foment de l’audiovisual a França té un 11% d’aportacions dels fons públics, i un 89% procedents de tributs; en el cas d’Alemanya, el 55% procedeix de fons públics i el 35% són procedents de taxes; mentre que al Regne Unit el 60% procedeix de fons públics i el 30% de la loteria.
 
L’impost tindrà un impacte favorable en el sector cinematogràfic i audiovisual perquè permetrà una millor dotació dels fons destinats a implementar mesures per a l’impuls d’aquest sector. De la seva banda, el fons de foment per a la difusió cultural digital, creat en la mateixa llei, permetrà implementar mesures per afavorir l’accés als continguts culturals digitals. Tots dos fons han de contribuir a l’enfortiment dels sectors culturals digitals i a l’increment de l’oferta de continguts digitalitzats.