• S’estructura en dos grans blocs: d’una banda, la sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu i, de l’altra, l’estratègia permanent del voluntariat
  • El Pla respon a l’alt grau de consens entre el Govern i les entitats respecte al voluntariat i certifica l’estratègia compartida que permet afermar aquest espai de construcció social
 
El Govern ha aprovat el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) 2014-2015, un document estratègic que té per màxim objectiu garantir la sostenibilitat de les entitats i el sector associatiu, així com reforçar l’estratègia per sensibilitzar i implicar la ciutadania entorn del voluntariat, l’associacionisme i els seus valors.
 
En comparació amb el Pla anterior de 2008, el nou PNAV esdevindrà un instrument àgil, incisiu, més reduït en el temps, més coordinat i compartit pel conjunt de parts implicades, amb actuacions concretes i indicadors mesurables que en permetran l’avaluació. El document parteix del convenciment que cal treballar des de la pròpia realitat aportant les capacitats i talents de cada agent per a l’enfortiment de l’associacionisme i el voluntariat.
 
El PNAV 2014-2015 estableix les actuacions prioritàries, identifica els reptes i les necessitats a curt termini i dibuixa el full de ruta a seguir per tal d’abordar-les. També estableix el paper de cada agent i articula les accions que han de dur a terme les administracions i la resta d’actors implicats de manera individual, conjunta o coordinada.
 
El Pla respon a l’alt grau de consens entre el Govern i les entitats respecte al voluntariat i certifica l’estratègia compartida que permet avançar i afermar aquest espai de construcció social, en línia amb les previsions que traça el Projecte de llei del voluntariat que el Govern va aprovar el mes de desembre passat.
 
Sostenibilitat i promoció del sector
 
El document s’estructura en dos grans blocs: d’una banda, la sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu i, de l’altra, l’estratègia permanent del voluntariat. En total, s’identifiquen vuit grans objectius amb les mesures corresponents per tal d’assolir-los.
 
En concret, el primer bloc inclou:
 
  • Millorar el finançament de les entitats, incidint especialment en l’augment de la base social i del capital privat en col·laboració amb altres agents.
  • Promoure vies de col·laboració entre les entitats i els diferents agents de la comunitat.
  • Impulsar en el si de les entitats processos de clarificació del sentit de la seva missió i de reflexió sobre el seu pla d’acció com a elements interns d’autocontrol de la despesa.
  • Estimular la transparència (interna i externa) a les entitats com a element identitari del món associatiu, cabdal en el treball col·laboratiu i en la millora del finançament amb tots els agents públics i privats.
 
Pel que fa al segon bloc, s’estableixen aquests quatre objectius:
 
  • Sensibilitzar entorn del voluntariat, l’associacionisme i els seus valors.
  • Implicar la ciutadania i els diferents agents en i amb les entitats de voluntariat i el món associatiu, i cercar la proximitat territorial.
  • Consolidar l’estructura de les entitats de voluntariat per tal que garanteixin l’encaix amb qualitat del voluntariat.
  • Apoderar les entitats per a la gestió i la formació del seu voluntariat.
 
El PNAV 2014-2015 és fruit de l’avaluació de l’anterior Pla i ha estat redactat per un grup de treball integrat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família i per vocals del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.
 
El Projecte de llei actualment en tràmit parlamentari defineix el voluntariat com el conjunt d’accions que porten a terme les persones que, de forma lliure i solidària, per voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica, decideixen dedicar part del seu temps a exercir, de manera compartida amb altres persones, un compromís de transformació de la societat, en el marc d’una entitat privada sense ànim de lucre, estable i que actuï en benefici d’altri, d’acord amb el compromís formal adquirit entre les dues parts i el respecte a les normes de funcionament i d’organització de l’entitat.
 
En la mateixa proposta legislativa, la Generalitat de Catalunya es dota de quatre elements estructurals que han de garantir el model de relació de l’Administració amb el sector: l’existència d’un òrgan consultiu i assessor en matèria d’associacionisme i voluntariat; el disseny conjunt de les polítiques públiques que afecten el sector; la promoció i l’impuls del cens d’entitats de voluntariat com a registre públic, i el suport a la formació del voluntariat duta a terme per les entitats.