• El Govern considera que la nova norma excedeix les competències estatals i envaeix les que reconeix l’article 133 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
  • Amb aquesta acció, el Govern de la Generalitat amplia la defensa jurídica de les seves competències en matèria d'energia, que la reforma propugnada pel Govern central posa en entredit
  • Aquest requeriment d’incompetència és el pas preceptiu previ al plantejament d’un conflicte de competència davant del Tribunal Constitucional
 
El Govern ha acordat avui formular un requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat sobre diferents articles del Reial Decret 413/2014, de 6 d’abril, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energies renovables, cogeneració i residus, ja que considera que aquesta norma excedeix les competències estatals i envaeix les de la Generalitat de Catalunya. Aquest requeriment d’incompetència és el pas preceptiu previ al plantejament d’un conflicte de competència davant del Tribunal Constitucional.
 
Concretament, el requeriment afecta els articles 8, 30 i 35 i a la disposició final primera del Reial decret 413/2014, de 6 d’abril, que fan referència als procediments d’informació i recollida de dades, inspeccions periòdiques i aleatòries i a l’atorgament d’autoritzacions de noves instal·lacions, de  modificacions de les existents o de transmissió o tancaments d’instal·lacions. Els articles mencionats buiden les competències reconegudes a la Generalitat de Catalunya, ja que vulneren l’esquema de distribució de competències que fixa tant l’article 149 de la Constitució espanyola com l’article 133 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
 
Per això, mitjançant aquest acord, el Govern de la Generalitat requereix al Govern de l’Estat que adopti l’acord de derogar els preceptes esmentats del Reial Decret 413/2014, de 6 d’abril, i l’insta a elaborar una nova regulació respectuosa amb les competències de la Generalitat en matèria de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energies renovables, cogeneració i residus.
 
Amb aquesta acció, el Govern de la Generalitat amplia la defensa jurídica de les seves competències en matèria d'energia, que la reforma propugnada pel Govern central posa en entredit. Cal recordar que la Generalitat ja ha interposat recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial decret que regula la retribució de la distribució d’energia elèctrica i contra el decret d’interrompibilitat.