• El Consell Executiu també ha acordat sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries previ a l’eventual interposició d’un conflicte positiu de competències davant el Tribunal Constitucional sobre el decret espanyol que regula la producció d’energia elèctrica a partir de fons d’energia renovables, cogeneració i residus.
 
 
El Govern ha aprovat avui plantejar un requeriment d’incompetència davant del Govern espanyol en referència al Decret 591/2014, d’11 de juliol, que obliga la Generalitat a pagar els costos d’escolarització privada per als alumnes que demanin escolarització en castellà. Aquestes despeses d’escolarització també estan previstes en la disposició addicional 38ena de la LOMCE, contra la qual la Generalitat ja hi va presentar recurs.
 
El decret del Ministeri d’Educació atribueix a l’Estat la facultat de substituir les comunitats autònomes quan aquestes no garanteixin l’ensenyament en castellà en una proporció raonable i estableix que aquests alumnes seran escolaritzats en centres privats que disposin d’aquesta oferta i que el cost anirà a càrrec de la Generalitat. Davant d’això, el Govern considera que el decret suposa una invasió i va en detriment de les competències pròpies de la Generalitat en matèria d’educació i de llengua. En aquest sentit, el requeriment al·lega que l’Estat no disposa de competències per establir aquest mecanisme que, a més, suposarà separar els alumnes per raó de llengua, fet que és contrari al règim lingüístic de l’ensenyament a Catalunya com estableixen l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei d’educació de Catalunya.
 
En cas que el Govern de l’Estat respongui de forma negativa davant del requeriment, la Generalitat demanarà el dictamen preceptiu del Consell de Garanties Estatutàries per interposar un possible conflicte de competències davant el Tribunal Constitucional.
 
 
Dictamen al CGE sobre energies renovables, cogeneració i residus
 
El Govern de la Generalitat també ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries que emeti dictamen sobre l’adequació a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya de diversos articles del Reial Decret estatal 413/2014, que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fons d’energia renovables, cogeneració i residus. L’Executiu ha demanat formalment el pronunciament del Consell de Garanties Estatutàries com a pas previ preceptiu a l’eventual interposició d’un conflicte de competències davant del Tribunal Constitucional.
 
En la reunió del 5 d’agost, el Consell Executiu ja va acordar formular un requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat sobre diferents articles d’aquesta norma estatal, en considerar que excedeixen les competències estatals i envaeixen les de la Generalitat de Catalunya. El Govern demanava a l’Estat la derogació dels articles 8, 30 i 35 i a la disposició final primera del Reial Decret 413/2014, de 6 d’abril, en considerar que buiden les competències reconegudes a la Generalitat de Catalunya, ja que vulneren l’esquema de distribució competencial que fixa tant l’article 149 de la Constitució espanyola com l’article 133 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Així mateix, l’instava a elaborar una nova regulació respectuosa amb les competències catalanes.
 
Amb aquesta acció, el Govern de la Generalitat amplia la seva defensa jurídica de les competències en matèria d'energia que posa en entredit la reforma propugnada pel Govern espanyol. El Govern ja ha interposat recurs d’inconstitucionalitat contra la llei del sector elèctric i contra el Reial decret que regula la retribució de la distribució d’energia elèctrica, i també s’ha impugnat l’ordre d’interrompibilitat.