• La norma espanyola estableix una llicència federativa única per participar en qualsevol competició oficial, també estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport
 
  • L’Executiu entén que la llei també podria vulnerar les competències sobre la notificació dels actius administratius i la publicitat de les subvencions, que es farà a través del BOE i de forma addicional al DOGC
 
El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el preceptiu dictamen previ a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat en relació amb diversos articles de la Llei espanyola de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que podrien vulnerar la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports, un àmbit en què l’Estat no disposa de títol competencial. Altres articles sobre els quals es sol·licita dictamen podrien envair competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions de l’Administració de la Generalitat.
 
La Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa modifica diverses normes amb rang de llei amb una doble finalitat: d’una banda, reordenar organismes públics i racionalitzar estructures administratives i, de l’altra, simplificar els procediments administratius. Són precisament algunes de les mesures de simplificació dels procediments administratius les que podrien envair les competències de la Generalitat.
 
En concret, el Govern ha sol·licitat un dictamen preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries en relació amb els articles 23, 25, 26, 30.Tres.8.a), 30.Quatre i 30.Set i amb la disposició transitòria vuitena de la llei. Així, l’article 23, amb la pretensió d’eliminar duplicitats i reduir tràmits administratius, modifica el procediment de concessió de les llicències federatives, tal com està establert a la Llei de l’esport. La llei espanyola estableix una llicència federativa única que permetrà participar en qualsevol competició oficial, també de caràcter estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport, de manera que ja no seran necessàriament les federacions catalanes les que atorgaran aquestes llicències. Aquesta regulació vulnera els articles 115 i 134 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. L’article 25, mentrestant, modifica el règim de notificacions, que s’haurà de publicar al BOE i només de forma addicional al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Estableix, a més, un tauler únic de notificacions per a qualsevol àmbit d’actuació de les administracions públiques.
 
Finalment, el Govern també ha demanat dictamen sobre l’article 30 de la llei espanyola, que modifica el règim de publicitat de les subvencions a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que esdevé un instrument de transparència i publicitat de les subvencions. La llei espanyola preveu que les convocatòries d’ajuts i subvencions de la Generalitat es publicaran en aquesta base de dades espanyola i en extracte al BOE i al DOGC, cosa que contradiu el règim de publicitat establert per l’Estatut per als actes i disposicions de caràcter general del Govern i de l’Administració de la Generalitat. A més, es fixa també una nova infracció pecunària per a les administracions que no facilitin informació al BDNS, la qual cosa comporta un control jeràrquic sobre l’activitat de la Generalitat, contrari als articles 137 i 153 de la Constitució espanyola.
 
Per tot això, i per poder disposar d’un dictamen jurídic que analitzi en profunditat si els articles envaeixen competències de la Generalitat, el Govern ha acordat sol·licitar un dictamen el Consell de Garanties Estatutaris, que té caràcter preceptiu en cas que s’acordi interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la norma espanyola.