• El projecte de llei de Formació i Qualificació Professional supera el primer tràmit parlamentari
  • L’objectiu és facilitar la formació professional al llarg de la vida per millorar la qualificació professional de les persones
  • El projecte de llei proposa un sistema integrat de la formació professional del sistema educatiu i de la formació per a l’ocupació
 
“Entenem que estem davant d’un projecte de llei cabdal per una població que aspira a què la majoria dels seus joves es formin, cursin FP i trobin en la formació professional una via laboral i formativa”, ha dit al consellera Rigau en la presentació del projecte de llei de la Formació i Qualificació Professional. Aquesta llei ha superat el primer tràmit parlamentari, atès que el Parlament de Catalunya ha debatut avui el projecte en sessió plenària. L’objectiu principal és tal com ha dit la consellera Rigau  “facilitar la formació professional al llarg de la vida, per tal de millorar la qualificació professional de les persones”. D’aquesta manera, es vol apropar l’índex de població qualificada a nivells europeus, per tal que repercuteixi de forma positiva en la productivitat, la competitivitat de les empreses i directament en la creació d’ocupació.
 
La proposta de llei, ha explicat Rigau, “es basa en un sistema integrat de dues formacions professionals: la formació professional del sistema educatiu i la formació per a l’ocupació” (aquesta darrera inclou l’ocupacional i la contínua). Així, es vol aconseguir satisfer les necessitats reals tant de les persones com de les empreses.  En aquest sentit, la titular del Departament d’Ensenyament ha assegurat que “disposar d’una llei com aquesta és una qüestió ineludible de país” i ara és un moment òptim amb un alt prestigi de la formació professional. Ha afegit que l’FP s’ha adaptat i s’adapta a noves realitats demogràfiques i geogràfiques, així com laborals. Ha posat com a exemple que més del 25% dels estudiants de la formació professional són majors de 25 anys: “la realitat ens ha passat al davant”, ha afirmat.
 
Aquesta integració dels àmbits educatius i laborals es concretarà a través d’un catàleg integral de serveis. Entre aquests, s’inclouran la informació i orientació professional a partir d’un servei individualitzat tant per a persones com per a empreses. D’altra banda, se centrarà en la formació professional inicial i per a l’ocupació mitjançant la detecció de les necessitats per a orientar les ofertes formatives, una major vinculació entre formació i empresa, l’impuls a la formació dual i en alternança, a l’emprenedoria i la innovació, així com l’establiment de passarel·les entre formació educativa i laboral.  A més, també es facilitarà l’acreditació de l’experiència laboral tant amb servei integrat com amb servei permanent.
 
Per tal de fer possible aquesta gestió integrada, es preveu una estructura de governança. Així, el projecte preveu que es constituirà una comissió rectora que serà el màxim òrgan de planificació estratègica i d’avaluació de les polítiques del sistema. Aquesta comissió s’adscriurà al Departament de Presidència i l’integraran membres de la Generalitat i agents socials. Es crearà l’Institut de formació i qualificació professional de Catalunya, un organisme autònom que executarà els criteris que es determinin en la comissió rectora i gestionarà els serveis.
 
Una altra de les novetats és la creació dels centres de formació professional integrada, que oferiran els serveis del catàleg: informació i orientació; formació inicial, ocupacional i contínua; i avaluació i acreditació de l’experiència laboral.
 
El projecte de llei també contempla un procediment per detectar les necessitats de formació, qualificació i acreditació amb la participació dels sectors productius, cambres de comerç, administracions locals, agents socials i empreses. Precisament les empreses disposaran de major protagonisme en el sistema de formació professional, detectant les necessitats i veient reconegut el seu paper formatiu. També serà el cas per l’administració local: detectant les necessitats territorials, prestant informació i orientació, i impulsant la participació de les empreses en l’FP dual, entre d’altres.
 
Aquesta normativa s’emmarca en el mandat estatutari, l’acord de la X legislatura i desenvolupa el III Pla general de formació professional a Catalunya. Rigau ha recordat que també forma part de les propostes del Pla Estratègic i coincideix amb els objectius de formació de la Unió Europea.
 

12 de novembre de 2014