• L’Executiu entén que la norma estatal podria envair les competències de Catalunya en matèria de comerç, energia i treball, relacions laborals, autonomia financera i Registre Civil
 
El Govern ha aprovat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el dictamen previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat en relació amb diversos articles de la llei espanyola d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que podrien envair les competències de la Generalitat en matèria de comerç, energia i treball, relacions laborals, autonomia financera i Registre Civil.
 
En l’àmbit de les competències que gestiona el Departament d’Empresa i Ocupació, el Govern considera que diversos articles de la norma espanyola podrien vulnerar les competències de la Generalitat en la regulació de les zones de gran afluència turística (ZGAT); l’establiment d’una política específica de desenvolupament de la xarxa de transport de gas; l’eficiència energètica i el foment de l’ocupabilitat i l’ocupació. Es tracta, en concret, dels articles 4, 5, 6, 7.2, 59.3, 63.3, 64.3, 71, 72, 73, 92.3 i .4, 98.5, 101, 102, 114.Sis, Set, Dotze, Disset i Divuit, 116.Dos, 117.Dos i les Disposicions finals primera i segona 1.3, .4, .6 i 7 de la llei espanyola. En relació amb les zones de gran afluència turística cal recordar que el Govern ja va interposar l’any 2012 un recurs d’inconstitucionalitat, pendent de sentència.
 
Pel que fa a les competències gestionades pel Departament d’Economia i Coneixement, l’Executiu entén que l’article 124 de la norma espanyola podria afectar l’autonomia financera de la Generalitat i vulnerar la seva competència per a la creació de tributs, específicament en allò relacionat amb l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.
 
Finalment, en l’àmbit de la justícia, la disposició addicional vint-i-quatrena de la llei espanyola podria afectar les competències executives de la Generalitat en matèria de Registre Civil, d’acord amb l’article 147.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.