• El Consell Executiu acorda sol·licitar al TC que aixequi la suspensió cautelar que deixa sense efecte la moratòria catalana que impedeix implantar nous equipaments comercials fora de la trama urbana consolidada, després del nou recurs interposat pel Govern espanyol
 
  • El Govern també es personarà per defensar la constitucionalitat de la prohibició de la fractura hidràulica a Catalunya quan pugui tenir efectes negatius sobre les característiques geològiques, ambientals, paisatgístiques o socioeconòmiques de la zona i del règim transitori de l’ICASS, impugnats per l’Estat en el mateix recurs d’inconstitucionalitat
 
El Govern es personarà davant del Tribunal Constitucional per defensar la normativa catalana d’equipaments comercials, després que el Govern espanyol hagi interposat un nou recurs al TC contra la mesura del Govern de suspendre la implantació de nous equipaments comercials fora de la trama urbana consolidada. El Consell Executiu ha acordat sol·licitar al TC que aixequi la suspensió cautelar de la mesura, arran de l’admissió a tràmit del recurs de l’Estat.
 
La normativa catalana recorreguda pel Govern espanyol estableix una moratòria en la implantació d’establiments comercials fora de la trama urbana consolidada mentre no s’aprovi una nova llei del comerç, serveis i fires. Amb aquesta disposició, el Govern de la Generalitat limita la implantació de mitjans i de grans equipaments comercials en zones perifèriques, aïllades dels nuclis urbans. La mesura està prevista en la disposició vuitena de la Llei catalana de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que prohibeix la fractura hidràulica a Catalunya.
 
El Govern també defensarà la constitucionalitat de dos aspectes de la mateixa llei que també ha impugnat el Govern espanyol davant del TC. Es tracta, d’una banda, de l’article 167.1 de la Llei catalana de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que prohibeix la fractura hidràulica a Catalunya. L’article modifica el text refós de la Llei d’urbanisme per limitar la tecnologia de la fracturació hidràulica o fracking a Catalunya quan pugui tenir efectes negatius sobre les característiques geològiques, ambientals, paisatgístiques o socioeconòmiques de la zona. L’Estat considera que vulnera les seves competències d’ordenació econòmica general i del règim miner i energètic.
 
Finalment, el Govern de la Generalitat defensarà la disposició transitòria cinquena de la mateixa llei que estableix el règim transitori de l’ICASS fins a la seva dissolució definitiva. L’Estat considera que vulnera la seva reserva estatal de la denominació “entitat gestora de la seguretat social” i el règim econòmic de la Seguretat Social, en interpretar que incorpora al patrimoni de la Generalitat els béns de l’entitat que pertanyen a la Tresoreria General de la Seguretat Social.