• Permetrà garantir els drets lingüístics dels ciutadans, tal com estableix l’article 102 de l’Estatut, i fomentar el coneixement del llenguatge jurídic en català entre els col·lectius professionals de l’àmbit de la justícia
 
  • S’instarà el CGPJ i el Ministeri de Justícia perquè es valorin com a mèrit els diferents nivells de coneixement de llengua catalana a les convocatòries dels processos selectius i de provisió de llocs de personal de les carreres judicial i fiscal, i de secretaris judicials
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret que impulsa el certificat de coneixement de llenguatge jurídic en català (nivell J), que té com a objectiu fomentar-ne el coneixement entre els col·lectius professionals de l’àmbit de la justícia i aconseguir fer efectius, així, els drets lingüístics dels ciutadans, recollits a l'Estatut d'autonomia de Catalunya. I és que, segons l'article 102 de l'Estatut, el coneixement de la llengua ha d’ésser valorat d’una manera específica i singular per obtenir una plaça als concursos de trasllat corresponents.
 
Impulsat pels departaments de Justícia i de Cultura, el decret estableix i regula els requisits necessaris per obtenir el certificat J, que expedirà la Direcció General de Política Lingüística i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. A més, el Departament de Justícia instarà el Consell General del Poder Judicial i el Ministeri de Justícia perquè en les convocatòries dels processos selectius i de provisió de llocs de personal de les carreres judicial i fiscal, i de secretaris judicials, es valorin com a mèrit els diferents nivells de coneixement de llengua catalana.
 
El certificat J permetrà redactar textos en català adequats al contingut i a l’estructura convencional de cada document i usar adequadament i correctament els recursos lingüístics tenint en compte el llenguatge jurídic.
 
Va adreçat al personal de l’Administració de justícia, tot i que també es promourà entre els col·lectius següents: advocats i procuradors dels tribunals; notaris, registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, i graduats socials. També es promourà en altres col·lectius professionals del món del dret, a través dels convenis que se subscriguin amb les seves institucions col·legials.