• Malgrat el poc temps de què s’ha disposat i les limitacions tècniques per accedir a la informació sol·licitada, el Govern ha reunit i entregat al Parlament la màxima documentació de què disposa, atenent al seu compromís amb la transparència i l’accés a la informació
  • Fins al 1996 la Generalitat no va disposar d’un registre informàtic de contractació pública. Accedir a la informació prèvia que sol·licita la Comissió suposarà el bloqueig del funcionament ordinari de l’Administració
  • Amb l’objectiu de vetllar per l’aplicació del principi de transparència administrativa en la contractació pública, l’any 2011 el Govern va posar en marxa l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública
  • Properament, tota la informació aportada a la Comissió d’investigació del Parlament serà accessible des del portal de transparència de la Generalitat
 
El Govern de la Generalitat ha entrat avui al registre del Parlament de Catalunya la màxima informació de què disposa a la Comissió d’investigació sobre el frau i l’evasió fiscals i les pràctiques de corrupció política. El Govern ha aconseguit reunir tota la documentació possible en aquests moments, tenint en compte els condicionants que, per a l’obtenció d’una documentació que en molts casos abasta un període superior als vint anys, suposa tant l’evolució del marc legal com la diversitat existent en els instruments a l’abast de l’administració en un període tan ampli, com ara la inexistència de dades informatitzades o la manca de registres centralitzats.
 
La Comissió havia sol·licitat, entre d’altres, documentació sobre els concursos públics de la Generalitat entre 1983 i 2014; els informes de fiscalització prèvia i posterior i de certificació final de les obres executades en aquest període; les adjudicacions de contractes, convenis i subvencions i ajudes des de 1980 fins a l’actualitat; la relació d’empreses contractades per la Generalitat entre 1980 i 2003 participades per membres de la família Pujol Ferrusola; el registre de visites i d’entrades al Palau de la Generalitat per visites al president entre 1980 i 2003, o l’informe valoratiu de l’estat d’aplicació de les 51 mesures anticorrupció, sorgides arran de la cimera encapçalada el 2013 pel president de la Generalitat, Artur Mas, amb estaments judicials i organismes de control institucional.
 
Entre 1980 i 1986 la Generalitat no disposa de cap tipus de registre de contractació pública. L’any 1986 l’Administració comença a registrar manualment les contractacions públiques amb imports superiors als 25 milions de les antigues pessetes i no és fins al 1996 que s’inicia el procés per informatitzar tota la contractació pública. L’any 2011, l’actual Govern de la Generalitat va fer un pas endavant en aquesta matèria i crea l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, amb l’objectiu de vetllar per l’aplicació del principi de transparència administrativa en la contractació pública a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic, i proposar totes les mesures tendents a millorar-ne l’efectivitat.
 
El Govern lliura en aquests moments la documentació disponible obtinguda a través de registres centralitzats i mitjans electrònics, corresponent majoritàriament al període que va des de l’any 1996 fins l’actualitat, així com tota la informació prèvia que ha estat possible aconseguir. Cal tenir en compte que bona part de la documentació sol·licitada –fonamentalment la que fa referència als anys compresos entre en 1981 i 1986- es troba centralitzada en arxius de paper.
 
La tasca intensa realitzada les darreres setmanes pels diferents departaments del Govern, la Intervenció General i la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat han permès reunir el màxim d’informació possible que sol·licitava la Comissió d’investigació a partir de l’any 1996. La recerca de la documentació prèvia, no accessible informàticament, requereix la contractació expressa de personal especialista, una opció que s’està estudiant. En el seu defecte, comportaria el bloqueig del funcionament ordinari de l’Administració de la Generalitat.
 
El Govern reitera una vegada més la seva voluntat i disposició a aportar tota la informació que li sigui sol·licitada. De fet, tota la documentació que es lliuri a la Comissió d’investigació del Parlament serà accessible, properament, a través del portal de transparència de la Generalitat (www.transparencia.gencat.cat), com a mostra inequívoca del compromís del Govern de la Generalitat amb l’accés a la informació i la rendició de comptes.