• Considera que la normativa espanyola podria envair competències de la Generalitat en matèria d’ordenació del territori i urbanisme i sobre mitjans de comunicació i serveis de contingut audiovisual, tal com recull el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
 
El Consell Executiu ha acordat presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns preceptes de la Llei general de telecomunicacions que podrien envair competències de la Generalitat tal com va dictaminar el Consell de Garanties Estatutàries.
 
La Llei aprovada pel Govern espanyol introdueix diverses reformes estructurals en el règim jurídic de les telecomunicacions per facilitar el desplegament de xarxes i la prestació de serveis per part dels operadors. En el preàmbul explica que la finalitat és aprofundir en els principis de lliure competència i de mínima intervenció administrativa per impulsar el desplegament de xarxes de comunicació electrònica ultraràpides i proposa establir un nou marc regulador per aconseguir-ho.
 
No obstant, i d’acord amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el Govern considera que certes prescripcions de la Llei excedeixen l’àmbit material de les comunicacions i podrien vulnerar competències pròpies en matèria d’ordenació del territori i urbanisme (recollides a l’article 149 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya) i sobre mitjans de comunicació i serveis de contingut audiovisual (article 146).