• L’Executiu acorda presentar al·legacions al recurs de l’Estat contra l’impost per defensar-ne la constitucionalitat, tal com recull el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
 
El Govern ha acordat personar-se en el recurs d’inconstitucionalitat plantejat per l’Estat contra l’impost català sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. L’Executiu formularà al·legacions en defensa de la constitucionalitat de la Llei, tal com recull el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, i demanarà al Tribunal Constitucional l’aixecament immediat de la suspensió.
 
El mes de desembre passat, el president del Govern espanyol va promoure un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei del Parlament de Catalunya de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, aprovada el 4 d’abril de 2014. El Tribunal Constitucional el va admetre a tràmit el 22 de gener d’enguany i va suspendre la norma amb efectes des del 30 de desembre de 2014. L’Estat considera que la Llei catalana incorre en un excés competencial, perquè els tributs de les comunitats no poden recaure sobre fets imposables gravats per tributs de l’Estat.
 
Aquest mateix argument ja va ser utilitzat pel Govern espanyol en el recurs d’inconstitucionalitat que va interposar contra el Decret llei de la Generalitat que el 18 de desembre de 2012 creava aquest impost. El maig de 2013, el TC va aixecar la suspensió i va admetre l’aplicació del tribut de la Generalitat mentre no dictés la sentència que resolgués definitivament aquell recurs.
 
Per la seva banda, el Govern i el Parlament de Catalunya van plantejar també sengles recursos d’inconstitucionalitat contra la Llei estatal 16/2012, que va crear el tribut estatal a tipus zero, perquè excloïa la deguda compensació a Catalunya pel seu tribut propi. Aquests recursos estan encara pendents de resolució per part del TC.