• El Govern considera convenient posar aquests casos en coneixement de les institucions europees, perquè els puguin analitzar i prendre les mesures oportunes, tenint en compte que poden lesionar els interessos de consumidors, empreses i ciutadans
 
  • El Representant Permanent davant la UE serà l’encarregat de comunicar els possibles incompliments i fer un seguiment de les reclamacions
 
El Govern ha acordat denunciar davant les institucions europees els possibles incompliments de dret de la Unió que faci l’Administració espanyola i altres administracions públiques de l’Estat i que puguin perjudicar els interessos de Catalunya i els seus ciutadans. El Representant Permanent davant la UE, amb seu a Brussel·les, serà l’encarregat de comunicar aquests casos a les institucions europees, fer un seguiment de les comunicacions presentades i informar-ne periòdicament el Govern.
 
La pertinença a la Unió Europea comporta als estats membres l’obligació d’aplicar correctament els tractats i el dret de la Unió. L’aplicació incorrecta de la legislació europea per part d’altres administracions públiques de l’Estat i particularment del Govern espanyol pot perjudicar els interessos de Catalunya i dels seus ciutadans i empreses. Davant d’això, el Govern considera convenient posar en coneixement de les institucions europees competents els possibles incompliments perquè els puguin analitzar i prendre les mesures oportunes. D’acord amb els tractats constitutius de la UE, la Comissió Europea (CE) és la institució que té assignada la funció de vetllar per la correcta aplicació del dret de la UE i de supervisar que els estats membres no incompleixin les seves obligacions.
 
El Govern entén que els departaments de la Generalitat són els qui, en primera instància, poden detectar possibles incompliments i considerar la conveniència de posar-los en coneixement de la CE, però per dotar de coherència l’actuació del Govern considera necessària l’adopció d’aquest procediment de comunicació i coordinació transversal. De fet, la decisió de comunicar els presumptes incompliments s’adoptarà per acord de Govern a proposta conjunta del departament impulsor i del departament competent en matèria de relacions exteriors.