Durant la reunió constitutiva de la Comissió, presidida per la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, i el síndic d’Aran, Carles Barrera, s’ha acordat l’ampliació de mitjans en l’àmbit de l’ensenyament i el traspàs de funcions en les matèries de protecció civil, patrimoni, comerç i artesania.
Reúnió Govern - Conselh Generau d'Aran
La Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - Consell General d’Aran,  constituïda d’acord amb la nova Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran, ha aprovat els primers traspassos de funcions i serveis que s’acorden en compliment i desenvolupament de la nova Llei, als pocs dies de la seva vigència. En la sessió d’avui s’ha acordat l’ampliació de mitjans en l’àmbit de l’ensenyament i el traspàs de funcions en les matèries de protecció civil, patrimoni,  comerç i artesania per un import de 240.000 euros.
 
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha presidit la reunió del Ple de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat – Consell General d’Aran que s’ha celebrat a la seu del Consell. L’acompanyada el delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Albert Alins; el secretari general de Governació, Lluís Bertran; el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Marc Prat; el director general d'Administració Local, Jordi Souto, i el secretari de la Comissió i director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern, Xavier Bernadí. La representació del Consell General, encapçalada pel síndic d'Aran i copresident de la Comissió, Carlos Barrera, ha estat integrada pels vicesíndics i consellers que en formen part.
 
Ampliació de mitjans en l’àmbit de l’ensenyament
 
La Comissió Bilateral ha acordat avui traspassar al Consell General d’Aran la titularitat de l’immoble, situat al terme municipal de Les, on s’ubicava l’antiga Residència d’Oci i Temps Lliure, per al seu ús per a l’exercici d’activitats en l’àmbit de l’ensenyament, la joventut, el turisme, els serveis socials i altres matèries anàlogues de competència del Conselh. També es traspassen els mitjans personals amb funcions vinculades a l’immoble que es traspassa.
 
La Generalitat de Catalunya es reserva el dret d’ús, per part del Departament d’Ensenyament, de les instal·lacions que ocupa l’Institut d’Ostaleria de Les – Val d’Aran i en el termini de dos mesos s’haurà de formalitzar un conveni de col·laboració mitjançant el qual es regularan els drets i les obligacions d’ambdues parts.
 
Direcció i gestió de l’Archiu Generau d’Aran
 
El Consell General d’Aran assumirà, a partir de l’1 d’abril, la direcció i gestió de l’Archiu Generau d’Aran i es constituirà una comissió de seguiment que vetllarà per la coordinació entre ambdues administracions en l’àmbit dels arxius i la gestió documental. Mitjançant l’Acord aprovat en la sessió d’avui, la persona funcionària traspassada conservarà la condició de funcionària de la Generalitat de Catalunya, en situació de serveis a d’altres administracions públiques, i se li aplicarà el règim vigent en l’administració pública en què presti serveis.
 
En matèria de patrimoni festiu, el Consell General d’Aran assumeix la declaració de les festes populars d’interès cultural de l’àmbit territorial de l’Aran i la catalogació de les festes, manifestacions i celebracions comunitàries, així com els elements festius amb vigència a l’Aran.
 
Pel que fa al comerç i l’artesania, la Comissió Bilateral ha acordat el traspàs de les següents funcions: l’impuls, l’assessorament, la promoció i l’organització de fires i d’altres activitats per a la promoció i la dinamització del comerç i l’artesania de l’Aran i de les fires especialitzades, dins i fora de l’Aran; l’impuls a la formació per a la millora del comerç i l’artesania; i el foment de l’activiat comercial i artesanal.
 
Infraestructura bàsica de protecció civil
 
La situació geogràfica del territori aranès, caracteritzada per un entorn muntanyós i una climatologia extrema, comporta uns riscos evidents tant per als béns i les comunicacions com per a les persones. Aquest entorn fa necessari comptar amb una infraestructura bàsica tècnica de protecció civil, l’establiment de la qual enguany serà assumida pel Consell que també serà responsable d’elaborar els plans de protecció civil, la planificació d’aquesta matèria i la prevenció dels riscos a l’àmbit territorial d’Aran.
 
La Generalitat de Catalunya i el Consell General d’Aran s’obliguen a col·laborar en la posada en comú d’informació, avisos i previsions per a la detecció de riscos i l’actuació en situació d’emergència, així com en la implantació territorial dels Plans d’Emergència i d’Autoprotecció, simulacres i programes de formació i difusió en protecció civil.
 
Durant la reunió de l’òrgan permanent de relació entre els governs i les administracions de la Generalitat i d’Aran, també s’ha adoptat el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - Consell General d’Aran.

1  

Imatges

150220 Comissió Bilateral Govern Generalitat - Conselh Generau Aran

150220 Comissió Bilateral Govern Generalitat - Conselh Generau Aran 749