• El conseller de Justícia ha presentat aquest matí al Parlament el Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a obligacions i contractes, que completa la codificació del Codi civil català iniciada el 2002
El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha presentat aquest matí davant el Parlament de Catalunya el Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a obligacions i contractes. Amb la tramitació parlamentària d’aquest llibre, “el país disposarà d’un codi modern, del segle XXI, a l’alçada dels millors i més innovadors d’Europa”, ha dit el conseller. Gordó ha afegit que el Codi civil de Catalunya té un esperit “obert i dotat d’eines àgils i actuals, tant en benefici dels ciutadans com dels operadors jurídics.” A partir d’avui, la tramitació parlamentària del llibre sisè continua endavant després que les esmenes a la totalitat hagin estat rebutjades per 102 vots en contra.
   
Germà Gordó ha afirmat que, amb el llibre sisè, “arribem a la completesa del nostre ordenament jurídic civil, eina necessària per poder disposar de la normativa que reguli les relacions de dret privat, que són les que, de forma més habitual i comuna, fem servir totes les persones al llarg de la nostra vida.” En aquest sentit, també ha remarcat que s’ofereix “als operadors econòmics i jurídics una eina que els serveixi per agilitar el tràfic econòmic i jurídic en les seves actuacions quotidianes.”
 
El llibre VI
 
D’altra banda, el titular de Justícia ha destacat les novetats legislatives que incorpora el llibre sisè. “Per primer cop –ha remarcat Germà Gordó- es fa una regulació completa del contracte de compravenda, que es considera el més utilitzat dels contractes d’intercanvi de béns, o sigui el contracte per excel·lència en el nostre ordenament jurídic.” Gordó ha prosseguit la seva exposició remarcant algunes tipologies de contracte de compravenda regulades en el text legislatiu català, i ha detallat, per exemple, la figura de la conformitat, de la qual ha dit: “s'articulen els recursos per tal que el comprador de béns de consum que siguin defectuosos pugui rescabalar-se o, si vol, retornar-los.”
 
En el llibre sisè es regula una compravenda integrada: béns mobles, immobles i de consum, i s’incorporen les normes establertes per les directives comunitàries en la matèria, ha afirmat el titular de Justícia, que ha esmentat també que es preveuen unes especialitats de la compravenda immobiliària que la pràctica notarial i registral catalana ja havia prefigurat.
 
Gordó ha assenyalat com a figures incorporades en el Projecte de llei, la compravenda d’immobles amb pacte de finançament per a un tercer o la compra d’un habitatge en construcció o rehabilitació. I s’ha aturat a explicar la nova regulació de la figura de la condició resolutòria. Sobre aquesta, ha afirmat: “esdevé una alternativa vàlida a la hipoteca perquè, d’una part, s’alliberen les traves legals que impedeixen que el venedor pugui executar de forma eficaç la seva garantia i, d’una altra part, es millora la posició del comprador amb mesures més justes.”
 
El conseller també s’ha referit a la modernització que s’ha fet de figures tradicionals i històriques del nostre dret. Concretament, ha detallat la figura de la rescissió per lesió: “és la possibilitat que té el venedor o, fins i tot els seus hereus, d'exercitar una acció quan un bé immoble ha estat venut per un preu inferior a la meitat del valor del mercat.”
 
El Projecte de llei del llibre sisè també incorpora la permuta de béns immobles o el contracte de custòdia del territori. Germà Gordó ha ressaltat que aquest darrer té com a finalitat "la conservació de la biodiversitat, del patrimoni natural, del paisatge, i la gestió sostenible dels recursos naturals.”
 
Així mateix, en el seu discurs davant la cambra catalana, Gordó ha recordat que també s’incorporen els contractes continguts en les lleis especials vigents, com poden ser: els contractes de conreu, el violari, el contracte d’aliments, els contractes d’integració o el censal.
 
En darrer terme, el titular de Justícia ha detallat que en l’elaboració d’aquest llibre “s’ha utilitzat la fórmula de la substitució, amb una idea de continuïtat i atesa la seva gran significació en la conservació de l’Ordenament jurídic civil de Catalunya.”
 
Finalment, el conseller de Justícia ha tingut paraules d’agraïment per als grups parlamentaris i la seva predisposició per tirar endavant aquest Projecte de llei, i ha afirmat que es veurà enriquit amb el debat parlamentari posterior. També ha tingut paraules de reconeixement per a “tots els membres, passats i actuals, de la Comissió de Codificació que dirigeix el notari Joan Carles Ollé, i, especialment, pel que fa a aquest llibre, a la Secció d’Obligacions i Contractes, que presideix el Dr. Mirambell, i als treballs realitzats que ens han permès arribar on som ara.”