• L’Executiu encarrega a la vicepresidenta del Govern l’elaboració de propostes normatives perquè l’avaluació de la gestió de la direcció pública i dels alts càrrecs es vinculi a l’assoliment d’objectius
 
  • Es desplegaran propostes per instaurar de forma progressiva l’avaluació de l’acompliment al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i perquè l’oferta d’ocupació prioritzi la tecnificació de les plantilles
 
  • Les noves normes s’inseriran en l’eix de polítiques de personal i direcció pública del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat
 
El Consell Executiu ha acordat encarregar al Departament de Governació i Relacions Institucionals, a través de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, una bateria de normatives de desenvolupament del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat adreçades a impulsar la professionalització, l’avaluació de l’acompliment i el retiment de comptes. Les noves normes s'insereixen dins de l’àmbit de polítiques de personal i de direcció pública del Pla de reforma.
 
L’Acord de Govern estableix la prioritat d’emprendre normatives d’ordenació del sistema de direcció pública professional de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, ajustades als principis d’eficàcia, eficiència, competència i transparència, entre d’altres. El Departament de Governació i Relacions Institucionals rep l’encàrrec d’elaborar propostes normatives en les matèries següents:
 
-          Sistema de direcció pública professional amb mecanismes d’avaluació de la gestió i responsabilitat, a més de control de resultats en funció dels objectius assignats. Aquesta norma tindrà rang de llei i estarà destinada a l’àmbit de la Generalitat i del seu sector públic.
 
-          Reconeixement de retribucions variables en funció d’objectius per als alts càrrecs i reordenació del règim retributiu del personal directiu del sector públic, vinculada també a l’assoliment d’objectius.
 
-          Instauració progressiva de l’avaluació de l’acompliment per al personal laboral i funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La proposta serà negociada amb la representació sindical i d'acord amb els principis d’objectivitat, imparcialitat, transparència i no-discriminació.
 
-          Oferta d’ocupació pública que prioritzi la tecnificació de les plantilles. S’incideix a reforçar les activitats de fiscalització interna, assessorament jurídic i control de l’assignació eficient de recursos, així com la prestació directa de serveis als ciutadans.
 
-          Flexibilització del règim de nomenaments i contractacions de personal temporal per garantir el bon funcionament dels serveis essencials i cobrir amb major eficàcia els àmbits prioritaris definits en el punt anterior.
 
El Govern ha adoptat aquest acord en sintonia amb les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya, que l’insten a desenvolupar propostes sobre recursos humans que incorporin mecanismes d’avaluació de l’acompliment.
 
Al mateix temps, l'Executiu es fixa l’objectiu de reforçar l’agilitat i la professionalitat de l’Administració de la Generalitat impulsant la tecnificació de la seva plantilla, un cop recuperades progressivament les condicions de treball i retributives que van ser objecte de mesures restrictives en el seu moment per contribuir a la sostenibilitat pressupostària. En concret, tant les ofertes d’ocupació pública com els nomenaments i les contractacions temporals prioritzaran les àrees de fiscalització interna dels recursos, assessorament jurídic i control de l’assignació eficient de recursos, així com la prestació directa de serveis als ciutadans.