El Departament de Cultura de la Generalitat ha presentat, amb  data 8 de maig de 2015, recurs d’apel·lació contra la sentència dictada pel jutjat de primera instància núm. 1 d’Osca en el procediment ordinari núm.  160/ 2012, interposat per la Comunitat Autònoma d’Aragó i per l’Ajuntament de Sixena.
 
  • El Govern considera que la sentència no respecta les normes processals contingudes en la Llei d’enjudiciament civil vigent ni tampoc les competències de la Generalitat en matèria de protecció del patrimoni artístic, tal i com reconeix la sentència dictada pel Tribunal Constitucional el 18 de gener de 2012.
  • En l’apartat de desacords de tipus processal el recurs considera que no hi ha competència territorial del jutjat d’Osca per conèixer de l’assumpte i manca de legitimació activa per part de les administracions demandants.
  • Pel que fa al fons de l’assumpte, el Departament de Cultura considera que les compravendes es van realitzar d’acord amb allò previst a la legislació civil, canònica i de protecció del patrimoni cultural i  que és absolutament improcedent la declaració de nul·litat que efectua la sentència.
  • El recurs posa també de manifest que la sentència incorre en un excés de jurisdicció, contrari a l’art. 24.2 de la CE, en ordenar que retornin a Sixena els béns objecte de la compravenda que declara nul·la, sense tenir en compte que els béns abans de la compravenda ja estaven en dipòsit  en diversos museus.