• Els catalans que es donin d’alta al CERA (Registre d’Absents Permanents) amb data posterior a l’1 de juny constaran, a efectes electorals, com a empadronats a Catalunya
  • Els catalans que no estiguin donats d’alta al CERA amb data 1 de juny podran votar des de l’exterior mitjançant el registre consular a l’ERTA (Residents Temporals a l’Estranger) o bé votant a Catalunya, ja sigui presencialment o anticipadament per correu
El cens electoral tancat a data 1 de juny és el cens electoral vigent per a les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 27 de setembre. Per aquest motiu, el lloc de residència on estiguin inscrits els electors en el cens electoral a data 31 de maig determinarà el lloc i el procediment que els correspondrà per votar. Els ajuntaments tramiten d’ofici la inscripció en el cens electoral de les persones residents en el seu terme municipal a partir de les dades del padró d’habitants. Les oficines consulars també tramiten la inscripció dels electors residents a la seva demarcació, però és imprescindible estar inscrits en el Registre de matrícula consular com a residents permanents (CERA) abans del dia 1 de juny. Aquells que s’hi donin d’alta amb posterioritat a l’1 de juny constaran, a efectes electorals, com a residents a Catalunya.
 
D’acord amb la normativa, el cens electoral vigent per a unes eleccions és el cens tancat el dia primer del segon mes anterior al mes de la convocatòria. La data prevista de convocatòria per a les eleccions del 27 de setembre és el 4 d’agost de 2015.
 
Tres modalitats de vot per als catalans residents a l’estranger
 
Per als catalans inscrits al CERA amb data anterior a l’1 de juny el procediment de vot serà l’establert per als residents permanents a l’exterior. El consolat de referència els informarà de les eleccions i els catalans que ho desitgin podran demanar l’exercici del sufragi per correu.
 
Els catalans residents temporalment a l’estranger o que no s’hagin donat d’alta al CERA amb anterioritat a l’1 de juny podran exercir el seu dret de vot d’acord amb el procediment establert per als inscrits al registre de residents temporals (ERTA).
 
Finalment, els catalans que viuen fora i no estan donats d’alta ni al CERA ni a l’ERTA, o aquells que tot i estar inscrits a l’ERTA opten per no demanar el vot des de l’estranger en tant que residents temporals, podran votar amb tota normalitat de manera presencial a Catalunya el dia 27 de setembre, o bé demanar el vot per correu ordinàriament en tant que residents a Catalunya.
 
Per a més informació sobre les tipologies de vot i els diferents perfils de catalans residents a l’estranger que vulguin exercir el seu dret a vot es pot consultar aquesta pàgina del web d’Afers Exteriors: http://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/comunitats_catalanes_de_l_exterior/Informacio-electoral-catalans-residents-exterior/