• L’Executiu garanteix així la prestació d’un servei públic eficient i preserva les competències de la Generalitat, davant la pretensió del Govern espanyol d’obligar a publicar al BOE totes les notificacions dels actes i resolucions administratives
 
  • La Llei espanyola de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa obliga a publicar al BOE els actes i resolucions administratives, malgrat que l’Estatut estableix que la publicació s’ha de fer al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 
El Consell Executiu ha aprovat un acord que estableix que els anuncis de notificació de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic s’hauran de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) prèviament a la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). El Govern garanteix així la prestació d’un servei públic eficient i preserva les competències de la Generalitat, davant la pretensió de l’Executiu espanyol d’obligar a publicar al BOE totes les notificacions dels actes i resolucions administratives.
 
La Llei espanyola de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa modifica substancialment la funció del DOGC en la publicació dels actes i resolucions administratives, i obliga a publicar-les al BOE. També modifica la Llei general tributària, estableix l’obligatorietat de publicació al BOE i elimina l’opció de publicar-ho als butlletins propis territorials. A més, fixa la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) com a sistema estatal de publicitat i redueix a un extracte la publicació de les convocatòries de subvencions al diari oficial corresponent.
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el requisit de publicació de les lleis de Catalunya al DOGC i disposa que s’hi publiquin els actes, les disposicions generals i les normes que emanen del Govern o de l’Administració de la Generalitat. Davant d’això, i amb l’objectiu de preservar les competències pròpies de la Generalitat en aquest àmbit i d’assegurar la prestació d’un servei públic eficient, el Govern ha establert que el DOGC haurà de publicar els anuncis de notificació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i ha autoritzat l’Entitat Autònoma del Diari Oficial de Publicacions com a organisme únic per trametre els anuncis de notificació al BOE. Pel que fa a les subvencions, el DOGC continuarà publicant a partir de l’1 de gener de 2016 el text íntegre de les bases, les convocatòries i les corresponents resolucions de concessió de subvencions de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.