El ple del Parlament ha aprovat avui la llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya, la qual ha de permetre a l’Agència dotar-se dels recursos humans necessaris per exercir totes les funcions que li són pròpies. El text també fixa la normativa per al creixement ordenat del personal d’adscripció exclusiva a l’Agència, de forma que aquesta pugui assumir plenament les competències de gestió, inspecció i recaptació de tots els tributs suportats a Catalunya.
 
La llei d’acompanyament del Pressupost de la Generalitat per al 2014 va crear el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat i va imposar al Govern el deure de presentar al Parlament un projecte de llei sobre l’ordenació de cossos i les escales d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya, amb l’objectiu d’adequar les estructures corporatives de l’Agència a les funcions que té assignades i a les que hagi d’assumir en un futur. La norma aprovada avui dóna compliment a aquest mandat legal.
 
A més de regular aspectes tècnics que afecten les funcions i el règim jurídic dels cossos tributaris (principis d’actuació, condicions laborals, regles d’accés, règim d’incompatibilitats, etc.), la nova llei renova l’estructura organitzativa de l’Agència en crear el Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, la futura estructura de l’Agència catalana es recolzarà en dos cossos tributaris: el Cos Superior d’Inspectors Tributaris i el  Cos Tècnic de Gestors Tributaris (creat el 2014).  

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 81