• Acorda interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra diversos articles de la llei, una de les principals de l’informe CORA, que estableix una llicència federativa única per participar en qualsevol competició oficial, també estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport
 
  • D’acord amb el dictamen vinculant del Consell de Garanties Estatutàries, el Govern entén que la norma també envaeix competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions, que imposa que es faci a través del BOE i de forma addicional al DOGC
 
El Govern ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional contra diversos articles de la Llei espanyola de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que vulneren la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports, un àmbit en el qual l’Estat no disposa de títol competencial. També s’interposa recurs contra articles que envaeixen competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions de l’Administració de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminat la inconstitucionalitat de tots aquests preceptes.
 
La Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, una de les principals lleis de l’informe CORA (Comissió de Reforma de les Administracions Públiques), modifica diverses normes amb rang de llei amb una doble finalitat: d’una banda, reordenar organismes públics i racionalitzar estructures administratives i, de l’altra, simplificar els procediments administratius. Són precisament algunes de les mesures de simplificació dels procediments administratius les que el Govern, d’acord amb el dictamen del CGE, considera que envaeixen competències de la Generalitat.
 
L’article 23 de la llei espanyola estableix una llicència federativa única que permetrà participar en qualsevol competició oficial, també de caràcter estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport, de manera que ja no seran necessàriament les federacions catalanes les que atorgaran aquestes llicències. Aquesta regulació vulnera els articles 115 i 134 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. L’article 25 de la norma espanyola, mentrestant, modifica el règim de notificacions, i imposa el deure de publicar els anuncis de notificació als interessats al BOE i només de forma addicional al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Això vulnera l’article 68.5 de l’Estatut, que determina que la publicació al DOGC és necessària i suficient a tots els efectes.
 
El recurs també s’interposa contra l’article 30 de la llei espanyola, que modifica el règim de publicitat de les subvencions a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que esdevé un instrument de publicitat de les subvencions. Les convocatòries d’ajuts i subvencions de la Generalitat s’hauran de publicar en aquesta base de dades espanyola i en extracte al BOE i al DOGC, cosa que contradiu el règim de publicitat establert per l’Estatut per als actes i disposicions de caràcter general del Govern i de l’Administració de la Generalitat. A més, es fixa també una nova infracció per a les administracions que no facilitin informació al BDNS, la qual cosa comporta un control jeràrquic sobre l’activitat de la Generalitat, contrari a l’Estatut i a l’article 137 de la Constitució espanyola.