El Tribunal Suprem mitjançant sentència de 21 de maig de 2015 ha estimat el recurs contenciós administratiu interposat per la Generalitat de Catalunya a instància del Departament de Benestar Social i Família i ha declarat la nul·litat del Reial Decret 535/2013, de 12 de juliol, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats del Tercer Sector col·laboradores amb la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat. La sentència també imposa a l’Administració General de l’Estat i a l’associació Plataforma del Tercer Sector les costes del procediment.
 
La sentència reitera la competència de la Generalitat en matèria de serveis socials i rebutja que el règim d’aquestes subvencions es pugui emparar sota el títol competencial de bases de règim jurídic de les administracions públiques, com pretenia l’Estat.
 
Aquesta nova sentència confirma la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional sobre les subvencions estatals en matèries que no són de la seva competència. La doctrina constitucional deixa clar que en aquells assumptes que són competència de les comunitats autònomes com els serveis socials preval la distribució territorial dels fons perquè siguin les comunitats les que regulin i duguin a terme les convocatòries.