Dos mesos després de presentar el nou Pla Director 2015-2018, el conseller de la Presidència ha presentat al Parlament el Pla anual 2015, el primer document del pla quadriennal que inclou l’enfocament integrat de gènere i basat en drets humans. El Govern aposta per una cooperació amb identitat pròpia, eficaç i de prestigi, que incorpora en la planificació de les actuacions el nou enfocament amb dos objectius estratègics: els drets humans de les dones i els drets col·lectius dels pobles. El conseller ha destacat la gestió per resultats del nou Pla, una metodologia que facilita el seguiment dels compromisos i les fites del Pla director.
 
Pel que fa a l’escenari econòmic, el nou Pla director estableix un creixement sostingut que ha de permetre arribar a un AOD equivalent al 0,4% dels ingressos corrents incondicionats l’any 2018, el darrer de la planificació; i prescriu uns llindars mínims d’augment garantit per al 2016 –cinc milions d’euros– i per al 2017 i 2018 –deu milions d’euros cada any–. El Pla anual 2015 conté unes previsions de despesa de 16.248.645 €, dels quals 8.610.545 € corresponen a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i la resta són actuacions que els departaments i organismes de la Generalitat preveuen destinar a actuacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional. El conseller ha anunciat també que la convocatòria de subvencions d’enguany, de 3,4 milions, comptarà amb 1,4 milions d’€ provinents del reintegrament d’una línia de microcrèdits.
 
El conseller ha destacat l’esforç per promoure l’enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans com a valor distintiu de la cooperació catalana, i en el qual s’haurà de basar la seva capacitat per transformar les relacions desiguals de poder en tots els àmbits i que mantenen les estructures socials, econòmiques, polítiques i culturals. L’objectiu és generar processos de canvi, buscant l'apoderament de les persones perquè siguin capaces d'incidir en els recursos i en les decisions que afecten a les seves vides de manera lliure i autònoma. En aquesta línia ha explicat els esforços per a l’enfortiment de les capacitats dels agents de la cooperació catalana per a l’aplicació generalitzada d’aquest nou enfocament.
 
Un altre àmbit important és la coordinació, la coherència i la qualitat de l’acció de govern i també l’alineament amb les orientacions i objectius de la planificació estratègica. El conseller ha explicat el compromís per donar un impuls als òrgans consultius i de participació; promoure la participació de la cooperació catalana en l’àmbit de gènere i de dones; prioritzar la qualitat de l’ajut, especialment prop d’aquells departaments i unitats amb un AOD propi més elevat; i establir formació específica sobre cooperació al desenvolupament als departaments amb l’Escola d’administració pública de Catalunya, per mitjà d’un taller de formació estratègica sobre AOD, nou Pla director i enfocament estratègic. Pel que fa a la coherència, ha destacat la posada en marxa d’una línia de treball en l’àmbit de la internacionalització de l’empresa catalana, que inclou un pla de treball amb ACCIÓ per acompanyar la incorporació dels valors de la coherència en les seves activitats, amb un èmfasi en drets humans i gènere; les accions en matèria de responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en l’explotació dels recursos naturals i sobre el reciclatge del mòbil, en el marc del Congrés Mundial del mòbil, a Barcelona; la introducció d’eines virtuals per a diverses comissions o espais de participació; l’elaboració dels plans de treball i protocols entre la Direcció general de cooperació i els diferents departaments o les seves unitats; i la subscripció de convenis amb altres administracions catalanes (Ajuntament de Barcelona, AMB, Fons català de cooperació).
El Pla anual promou una forma de treball més integradora de les tres línies estratègiques de la cooperació: el desenvolupament, l’educació per al desenvolupament, i l’acció humanitària. L’Educació per al Desenvolupament (l’EpD) serà objecte, en aquest exercici, d’una reflexió acurada per tal d’adaptar-la a l’enfocament i els objectius estratègics de la nova planificació, incidint en la necessitat de tractar l’EpD a nivell global i no només centrada en l’àmbit català. Aquesta complementarietat entre les tres línies estratègiques s’està promovent també amb la convocatòria de subvencions, que estableix com a requisit que les propostes de projectes de desenvolupament incorporin actuacions com són la recerca o la incidència.
 
També el Pla inclou aliances estratègiques i nous instruments per millorar l’eficàcia, com els clústers de cooperació, una innovació instrumental del Pla director que serà objecte de conceptualització per definir els criteris i els mecanismes jurídics d’aplicació; l’impuls a la recerca d’una associació més estreta amb altres donants multilaterals, i el treball per millorar l’accés al finançament internacional, especialment europeu; la incidència per a la millora i el canvi en les estructures polítiques, i la responsabilització de les administracions públiques, del Nord i del Sud; en els espais de l’agenda internacional i a Catalunya; la focalització geogràfica de la cooperació catalana; l’enfortiment de les relacions i les actuacions amb els països on hi ha representació de l’Agència de cooperació, que són Marroc, Moçambic i Colòmbia; la coordinació amb altres administracions catalanes (Ajuntament de Barcelona, Diputació i Fons Català) per posar en comú esforços; i l’elaboració de tres plans d’acció, que marquin el full de ruta per al desplegament plurianual de les orientacions i prioritats del Pla director, per a cadascun d’aquests tres països. Destaca també la comunicació com a eina estratègica per a la transparència, la rendició de comptes, i la millora del coneixement i de la comprensió de la cooperació; la gestió del coneixement i la recerca, per tal de generar nous coneixements.