• La consellera de Governació i Relacions Institucionals fa balanç de la implementació i el desenvolupament de la norma catalana en matèria de transparència, coincidint amb la data de la seva entrada en vigor
  • El Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública ha treballat al voltant de 10 eixos, entre els quals destaca la publicació del Portal de Transparència de Catalunya
Presentació transparència
La consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, ha fet balanç de la implementació i futur desenvolupament de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de desembre i que ha entrat en vigor avui 1 de juliol de 2015. Acompanyada de la comissionada per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, Núria Bassols, la consellera ha presentat el nou Portal de Transparència de Catalunya, l’espai web que facilita a la ciutadania la informació integrada de totes les administracions públiques catalanes i que permet donar compliment a les obligacions de transparència establertes per la Llei 19/2014.
 
La consellera Borràs ha posat en valor, en la seva intervenció, el compromís polític i el rol de lideratge del Govern de la Generalitat en el desplegament de les polítiques de transparència. “La transparència representa una exigència i un valor ineludibles per a qualsevol societat avançada, una eina per recuperar la confiança de la ciutadania en les seves institucions”, ha afirmat la titular del Governació. Meritxell Borràs ha defensat que “la resposta del país davant del descrèdit de la política és la transparència, les parets de vidre i les portes obertes de l’Administració”. En opinió de Borràs, a més, apropar el dia a dia de l’administració de la gestió pública “és una ocasió d’or per demostrar que hi ha una immensa majoria dels servidors públics que duen a terme la seva tasca de forma honesta i eficaç”.
 
La comissionada per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, Núria Bassols, per la seva part, ha destacat la tasca d’impuls en el desplegament de la llei catalana de transparència realitzada des de l’aprovació de la norma. “Ha estat un període de treball molt intens de feina tècnica i de creació de consensos entre els diversos subjectes obligats per la llei, que ha permès avui,  a data d’entrada en vigor de la norma, estar en disposició de donar compliment efectiu a la llei”, ha afirmat la comissionada. En paraules de Núria Bassols, el repte del Comissionat que encapçala ha estat assumir el repte plantejat pel president Artur Mas de traduir la potència d’aquesta eina legislativa en les mesures reals i concretes.
 
Les accions coordinades des del Comissionat, encapçalat per la magistrada Bassols i adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals, s’han agrupat en 10 eixos de treball:
 
 
1. Pla estratègic en polítiques de transparència 2015-2017. Previst per la Llei 19/2014, aquest document ha estat coordinat pel Comissionat de Transparència i Accés a la Informació Pública en base a la participació dels Departaments de la Generalitat i de les unitats i ens competents. El pla identifica les obligacions derivades de la llei i l’afectació en cadascun dels subjectes obligats i en planifica les actuacions a realitzar per garantir la correcta implementació de la norma.
 
2. Portal de la Transparència. És l’instrument bàsic i general per facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest Portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren. D’altra banda, pel que fa a la informació pública específica de l’Administració de la Generalitat, s’ha reformant l’actual Portal de Transparència gencat, per adaptar-lo al compliment dels requisits, tant formals com de contingut derivats de la Llei . A més, el portal de participació Participa gencat és l’eina que ha de facilitar la interacció de l'Administració amb la ciutadania mitjançant la participació ciutadana, basat en propostes del Govern als ciutadans per a ser debatudes i rebre aportacions. Permetrà incrementar la millora de la governança aprofitant les noves tecnologies i fer més transparent la presa de decisions públiques, a banda de copsar les opinions i posicions dels ciutadans en determinades polítiques públiques del Govern per tal que aquestes siguin més exitoses.
 
3. Exercici del dret d’accés a la informació pública. S’ha creat un formulari electrònic a través del qual el ciutadà podrà realitzar la seva sol·licitud des del Portal de la Transparència, una solució basada en la incorporació d’un nou servei a la “Plataforma Gencat Serveis i Tràmits de Tramitació en Línia (GSIT)”, denominat SAIP (Sol·licitud d’accés a la Informació Pública). D’aquesta forma es dóna compliment a la Llei, quan preveu que les sol·licituds d’accés a la informació s’han de poder presentar per mitjà d’un formulari electrònic senzill i fàcilment accessible que el Portal de la Transparència ha de posar a disposició dels ciutadans. No obstant i això, els ciutadans també podran presentar aquestes sol·licituds presencialment o per qualsevol altre mitjà legalment admès.
 
4. Criteris interdepartamentals sobre les obligacions de publicitat activa. Els Departaments de la Generalitat s’han coordinat en l’establiment de directrius i criteris corporatius en l’àmbit de la publicitat activa. A partir de la  convocatòria de reunions sectorials, s’han elaborat els documents que seran presentats a la propera Comissió interdepartamental.
 
5. Unitats d’informació. El Govern va acordar que cada departament i organisme de la Generalitat designaria una unitat d’informació responsable de gestionar les sol·licituds d’accés a informació pública efectuades pels ciutadans. Les secretaries generals de cadascun dels departaments i organismes han designat aquesta unitat per desenvolupar les tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l’assessorament a les unitats del departament i als ciutadans en l’àmbit de la publicitat activa i l’accés a la informació pública.
 
6. Creació de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública i desplegament normatiu de la Llei 19/2014 de transparència.
La Comissió és l’òrgan independent i professional encarregat de resoldre els conflictes i configurar una línia doctrinal sobre l’aplicació dels límits que poden excloure o restringir el dret d’accés a la informació pública. L’òrgan exerceix la seva actuació per mitjà d’actes i acords de caràcter tecnicojurídic que dictaminaran de forma gratuïta sobre les reclamacions a les resolucions en matèria d’accés a la informació pública que li siguin adreçades. El Parlament va designar els cinc membres de la Comissió el 30 d'abril de 2015.
Altres actuacions de desenvolupament normatiu derivades de la Llei 19/2014 són el Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, la modificació de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, i la reforma del Reglament del Parlament de Catalunya.
 
6. Desplegament normatiu i afectacions jurídiques de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest apartat s’inclouen les actuacions relacionades amb el desenvolupament normatiu derivats de la Llei 19/2014 com ara el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, un òrgan independent i professionalitzat, i el Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. També es fa necessari modificar la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, així com la reforma del Reglament del Parlament de Catalunya.
 
7. Programa de suport a les entitats locals. Es dissenya i implementa un Programa de suport a les entitats locals que inclou suport econòmic i financer i assessorament tecnològic i jurídic, especialment destinat per a aquells ens que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa per aplicar la Llei 19/2014. Per fer efectives aquestes actuacions s’ha signat un Conveni marc entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals, el Consorci Administració Oberta de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de municipis de Catalunya, per col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest conveni també ha creat el marc de coordinació permanent i estable entre la Generalitat i els governs locals de Catalunya denominat Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (2 de juny de 2015).
 
8. Col·laboració en les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions. Les obligacions de publicitat activa establertes per la Llei 19/2014 que les fundacions i les associacions ja compleixen en virtut de llur legislació específica, es fan efectives a l’incorporar-se en el Portal de la Transparència.
 
9. Actuacions de divulgació i formació. Des del Comissionat s’ha participat en activitats de formació i participatives que s’han dut a terme en funció de la demanda social i de les necessitats detectades. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha dissenyat un programa de formació que ha comptat amb la participació del Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern i els ens locals i que ja es troba en bona part executat.
 
10. Avaluació i enquestes. D’acord amb el Pla Estratègic que ha d’aprovar el Govern s’ha d’establir un sistema d’avaluació permanent dels serveis públics. El seguiment i l’avaluació es farà des d’un doble vessant: intern i extern. L’Administració responsable del servei objecte de consulta ha d’establir els indicadors d’acord amb els quals s’han d’elaborar les enquestes i la periodicitat de les consultes. D’altra banda, la responsabilitat del procediment de l’avaluació externa recau en una institució independent com és el Síndic de Greuges, el qual ha de presentar al Parlament de Catalunya un informe anual sobre el compliment de les obligacions establertes per la Llei de transparència.
 
 
Per una Administració més transparent
 
La transparència i l’accés de la ciutadania a la informació pública és un eix fonamental de tota l’acció política i un valor que ha d’impregnar i regir el funcionament de l’Administració de la Generalitat, segons recull el Pla de Govern 2013-2016. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es marca com a objectiu recuperar la confiança de la ciutadania per mitjà d’una Administració més transparent en la presa de decisions i en el recorregut dels diners públics i consolidant el dret d'accés a la informació com un dret subjectiu dels ciutadans que només podrà ser restringit quan s'afecti als drets i interessos expressament previstos per la Llei, com ara a la intimitat personal.

1  

Imatges

150701 Presentació transparència

150701 Presentació transparència 2677

2  

Fitxers adjunts

Presentació Portals Transparència i Participació

Presentació Portals Transparència i Participació
PDF | 9177

Pla estratègic de polítiques de transparència 2015-2017

Pla estratègic de polítiques de transparència 2015-2017
PDF | 1734