El conseller, que després de cosell s´ha reunit bilateralment ha agrait la bona predisposició de la ministra en aquest primer contacte, però ha insistit en les reivindicacions que es  fan des de Catalunya
  · Jordi Ciuraneta reclama al Ministeri la transferència urgent de més de 3.750.000 euros, per poder fer el pagament dels ajuts pendents des del 2014 a la ramaderia ecològica, producció integrada, arròs i zones desfavorides
 
· El conseller reclama també l’aprovació en Conferència sectorial dels 804.000 euros de transferències pendents del Pla de Desenvolupament Rural que finalitza el 2015 per evitar la pèrdua dels fons europeus
 
 
· La manca de transferència d’aquests imports per part del Govern espanyol, malgrat estar aprovats per conferència sectorial des dels mesos d’abril i juny, perjudica a moltes explotacions agràries de Catalunya, que no estan rebent aquests ajuts que són imprescindibles per assegurar la seva viabilitat.
 
· El conseller denúncia que no és acceptable que els pagesos catalans rebin una tercera part del que reben en altre indrets
 
· Jordi Ciuraneta: "L'Estat posa en risc la viabilitat de moltes petites explotacions quan endarrereix de manera sistemàtica les transferències dels recursos que ens corresponen i que estan aprovats des de fa tant de temps"
 
· El conseller planteja també a la ministra la preocupació dels pescadors per l’aturada de les vedes, que són vitals per a la continuïtat del sector
 
DAAM
Jordi Ciuraneta amb la ministra Isabel García-Tejerina en un moment de la reunió del Consell Consultiu
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jordi Ciuraneta i Riu ha assistit avui a la primera reunió del Consell Consultiu de Política Agrària amb la ministra Isabel García-Tejerina que se celebra des que ha estat nomenat conseller.
 
Durant la trobada, Jordi Ciuraneta ha mantingut un intercanvi d’impressions amb la ministra sobre els temes que ocupen i preocupen el Govern català en relació al món agrari i ramader, especialment pel que respecta al pagament dels ajuts cofinançats (cofinançament europeu a través dels fons FEADER, de les aportacions de la Generalitat i de l’Estat) pendents des del 2014.
 
Davant la manca de transferència de les aportacions del MAGRAMA, el Departament no pot fer efectiu el pagaments dels ajuts a la ramaderia ecològica, a la producció integrada, l’agro-ambiental per la producció d’arròs i les indemnitzacions compensatòries per zones de muntanya i desafavorides. Els imports pendents de transferir, més de 3.750.000 euros, van ser aprovats en les Conferències Sectorials dels mesos d’abril i juny, però encara no han estat transferits. Això perjudica moltes explotacions agràries, que no estan rebent uns ajuts que són imprescindibles per assegurar la seva viabilitat, especialment en les zones de muntanya i altres que necessiten una discriminació positiva.
 
“El retard en les transferències de les aportacions pendents per part de l’Estat perjudica greument moltes famílies en aquestes zones que no tenen altres oportunitats de desenvolupament i això no és de rebut. Com tampoc no ho és el fet que l’Estat hagi retallat un 74% les seves aportacions al nou Pla de Desenvolupament Rural, a través de l qual es desenvolupen iniciatives i projectes que permeten millorar la rendibilitat de les explotacions i crear riquesa per aquests territoris. En aquest sentit, cal denunciar la distribució totalment injusta i clarament discriminatòria que fa l’Estat d’aquets fonts destinats al desenvolupament rural. No s’entén que les aportacions estatals a Catalunya se situïn per sota del 7,5% menter altres comunitats autònomes–en mans del PP- estan rebent aportacions superiors al 25%”.
 
DAAM
El conseller Ciuraneta amb la ministra Isabel García-Tejerina
Per altra banda, Ciuraneta ha expressat la disconformitat del Govern amb un model de regionalització dels ajuts de la nova PAC que no té en compte en absolut l’especificitat de l’agricultura i la ramaderia mediterrànies, que perjudica greument els pagesos catalans, els quals reben la tercera part del que reben en altres indrets de l’Estat.
 
El conseller d’Agricultura ha criticat el model recentralitzador que vol imposar l’Estat i que “només pretén laminar, per la via dels fets consumats, la nostra capacitat per desenvolupar-nos i decidir les polítiques que volem aplicar a Catalunya per donar suport a un sector que és estratègic, que aporta un bé essencial a la població com és l’alimentació , i del que depenen moltes i moltes famílies que paguen molts i molts impostos i a canvi reben menysteniment i discriminació en les seves aspiracions de desenvolupar-se i crear riquesa per al país en el qual viuen”.
 
 
DAAM
Els diferents consellers d'Agricultura reunits amb motiu del Consell Consultiu de Política Agrària
Ciuraneta, ha recordat el paper estratègic que té el sector agroalimentari català tant en la creació de riquesa i llocs de treball com en l’aportació de un bé essencial com és l’alimentació, tant per el propi mercat de Catalunya com pels mercats exteriors. A dia d’avui, el sector agroalimentari és el primer sector productiu a Catalunya (excloent la construcció), representa el 3,6% del PIB català i el 17% del PIB industrial. Durant aquests anys de recessió, ha estat capaç de destruir poca ocupació, de millorar les xifres de facturació i d’augmentar les exportacions. De fet les exportacions han estat el gran motor de creixement del sector, al mes d’abril les exportacions agroalimentàries van créixer un 11% respecte l’any anterior (70M€), i cada cop més els països tercers representen més quota de mercat (aprox. 30%). Catalunya és doncs, el motor de la indústria agroalimentària espanyola, amb unes exportacions que la situen com un dels principals clústers alimentaris a nivell de tota Europa.