• El Pla s’estructura en sis eixos de treball i 32 objectius específics materialitzats en 124 actuacions per donar compliment efectiu a la llei catalana de transparència
  • Entre les actuacions destaquen la publicació del Portal de Transparència de Catalunya, el control financer d’ajuts i subvencions, la creació del Registre de grups d’interès o la posada en marxa de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
  • Previst per la llei catalana de transparència que va entrar en vigor l’1 de juliol d’enguany, ha estat coordinat pel Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública
 
El Govern ha aprovat el Pla estratègic en polítiques de transparència 2015-2017, que estableix els objectius prioritaris del Govern en matèria de transparència de l’activitat pública, dret d’accés a la informació i documentació públiques, obligacions de bon govern i foment de la participació ciutadana i mesures de govern obert.
 
El document, previst per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que va entrar en vigor l’1 de juliol d’enguany, ha estat coordinat pel Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals. Per a la seva elaboració, s’ha seguit una metodologia basada en la participació dels departaments de la Generalitat i dels ens i unitats competents en la matèria. El Pla incorpora, així mateix, mecanismes de seguiment i avaluació interna i externa per fer seguiment del compliment de les seves disposicions.
 
El Pla estratègic en polítiques de transparència 2015-2017 s’estructura en sis eixos de treball, que al seu torn es desglossen en 32 objectius específics materialitzats en 124 actuacions, entre les quals figuren la publicació del Portal de Transparència de Catalunya, el control financer d’ajuts i subvencions, la creació del Registre de grups d’interès o la posada en marxa de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. Els sis eixos del Pla són:
 
 
 
 
Eix 1: Impuls de la transparència en l’activitat pública
 
Es recerca el doble objectiu d’assolir la màxima exigència en el compliment de les obligacions dels serveis públics i d’afavorir una major participació dels ciutadans en la definició de les polítiques públiques. Entre les actuacions més rellevants de l’eix, figura la posada en marxa del Portal de Transparència de Catalunya; la publicació de programes i plans; l’establiment d’un sistema d’accés públic en línia al Registre Públic de Contractes i la seva adaptació per informar de la contractació menor, i el control financer d’ajuts i subvencions.
 
L’eix té 8 objectius:
 
- Informació de l’organització institucional i l’estructura administrativa.
- Informació de les decisions i actuacions amb rellevància jurídica especial.
- Informació de gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.
- Informació en matèria de planificació i programació.
- Informació sobre contractació pública.
- Informació en l’activitat subvencional.
- Plena operativitat del Portal de Transparència.
- Reutilització de la informació pública.
 
Eix 2: Accés a la informació pública
 
Actuacions dirigides a garantir l’exercici del dret d’accés a la informació pública per part dels ciutadans, regulat per la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L’òrgan que vetlla pel compliment d’aquest dret és la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, que té l’encàrrec de resoldre els conflictes i configurar una línia doctrinal sobre el tema. Entre d’altres mesures, cadascun dels departaments de la Generalitat han designat unitats responsables d’informació i s’han adoptat solucions tecnològiques per gestionar les dades i les sol·licituds d’informació.
 
L’eix inclou 5 objectius específics:
 
- Adopció de les mesures organitzatives necessàries per garantir el compliment del dret d’accés a la informació pública.
- Establiment d’un sistema de gestió de documents, informació i dades integrat.
- Disseny d’un formulari electrònic per incloure al Portal de Transparència.
- Establiment de sistemes per integrar la gestió de les sol·licituds d’informació.
- Regulació i funcionament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
 
Eix 3: Bon govern
 
Es despleguen mesures per establir principis i obligacions sobre la qualitat dels serveis i els principis ètics que han de regir l’actuació dels alts càrrecs i la resta de personal al servei de l’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència i garantia de retiment de comptes. Aquestes disposicions també afecten els grups d’interès que poden influir en la definició de les polítiques públiques. També s’inclouen en aquest eix les mesures de simplificació normativa i de participació.
 
Es defineixen 9 objectius específics:
 
- Creació del Registre de grups d’interès per part de l’Administració de la Generalitat, els ens locals i els organismes públics.
- Assegurament de les responsabilitats dels alts càrrecs.
- Registre de declaracions d’activitats.
- Elaboració d’enquestes a través del portal Participa gencat i la publicació dels resultats.
- Publicació anonimitzada de propostes a través del portal Participa gencat.
- Publicació d’iniciatives i propostes ciutadanes vehiculades mitjançant el portal Participa gencat que comportin una millora substancial.
- Impuls de l’anàlisi per avaluar els efectes de la nova regulació que permetin garantir la participació ciutadana.
- Impuls de mecanismes per avaluar l’aplicació de les normes que permetin garantir la participació ciutadana.
- Elaboració de cartes de serveis, amb informació útil sobre estàndards de qualitat, condicions d’accés i drets i deures dels usuaris.
 
Eix 4: Foment del govern obert i la participació ciutadana
 
Es defineixen mesures per incentivar la col·laboració dels ciutadans en la definició de les polítiques públiques i establir un major control davant del retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats. Es desenvolupen instruments de participació i col·laboració ciutadana en els afers públics. El portal Participa gencat és l’eina fonamental per facilitar la interacció de l'Administració amb la ciutadania mitjançant la participació ciutadana, basat en propostes del Govern als ciutadans per  ser debatudes i rebre aportacions.
 
L’eix incorpora 5 objectius:
 
- Impuls de mecanismes i instruments que permetin la interrelació amb els ciutadans.
- Publicació dels mecanismes a través del portal Participa gencat.
- Facilitació a la ciutadania de formació sobre aquests instruments.
- Establiment d’indicadors d’avaluació amb la participació d’experts independents i dels ciutadans.
- Retiment de comptes i assumpció de responsabilitats davant de la ciutadania.
 
 
Eix 5: Responsabilitat i mesures de foment d’aplicació de la Llei
 
La llei catalana de transparència implanta un sistema de garanties a través d’un règim administratiu de recursos que incorpora règim sancionador. Aquest model es complementa amb una supervisió externa a càrrec de la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau de Catalunya. Es preveu també l’impuls d’un programa de suport financer, tecnològic i jurídic per a ens locals, especialment els de menor dimensió.
 
Línia de treball estructurada en 3 objectius:
 
- Establiment d’un programa de suport a les entitats locals
- Prestació de servei d’assessorament jurídic i tecnològic a les entitats i institucions obligades per la Llei
- Supervisió externa a càrrec de Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges i Oficina Antifrau de Catalunya.
 
Eix 6: Formació, divulgació i sensibilització
 
Es dóna continuïtat a les iniciatives de difusió i formació prèvies a l’aprovació de la Llei 19/2014, amb l’aprovació d’un programa específic de formació per a alts càrrecs, servidors públics i entitats implicades a càrrec de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Complementàriament, el Departament de Governació i Relacions Institucionals desplega el pla de comunicació de transparència per divulgar els nous drets que emparen els ciutadans i conscienciar els subjectes de la Llei de les exigències de la norma.
 
Es preveuen 2 objectius paral·lels:
 
- Formació de la Generalitat sobre transparència i accés a la informació pública.
- Divulgació de les obligacions normatives i de sensibilització sobre transparència.