·         La nova regulació incideix en l’exercici del dret de les persones a accedir als documents públics
El Govern ha aprovat el Projecte de llei pel qual es modifica la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, per adaptar-la al nou marc legal de transparència i accés a la informació pública.
 
El Projecte de llei té per objecte donar compliment a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix que el Govern ha d’elaborar i presentar al Parlament, en el termini de sis mesos, un projecte de llei de modificació de la llei d’arxius i documents amb la finalitat d’adaptar-ne el contingut al règim d’accés a la informació i documentació públiques que estableix l’esmentada Llei.
 
La modificació de la llei d’arxius i documents el Govern té com a objectiu:
 
-       Incloure la referencia a la gestió de documents i actualitzar la definició de sistema de gestió documental, en el sentit  de donar més presència d’aquest concepte atesa la importància que assoleixen els sistemes de gestió dels documents públics per garantir la transparència.
 
-       Incloure obligacions específiques de publicitat activa als arxius de les administracions públiques amb la finalitat que posin a disposició pública els instruments que permetin als ciutadans localitzar la documentació que gestionen aquests centres a través del portal de transparència o lloc web de l’organisme titular de l’arxiu.
 
-       Promoure la coordinació entre els ens que tenen competència en matèria d’accés a la informació i la documentació: Comissió Nacional d’Accés a la informació i la documentació; Avaluació i Tria Documental, Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública i l’Autoritat catalana de Protecció de Dades, per garantir una aplicació homogènia, en els seus respectius àmbits d’actuació, dels principis i les regles sobre la protecció de dades personals i l’accés a la informació.