• El Consell té com a finalitat assessorar el Govern en relació amb les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre l’organització i ús del temps de vida quotidiana
El Consell Executiu ha aprovat la creació del Consell Assessor de la Reforma Horària, un organisme adscrit al Departament de la Presidència, que té com a finalitat assessorar el Govern en relació amb les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre l’organització i l’ús del temps de vida quotidiana.
 
Amb la creació d’aquest organisme el Govern, vol avançar en la implantació d’uns horaris més racionals i beneficiosos per als ciutadans, les empreses i les institucions. L’objectiu és passar d’una distribució del temps pròpia de l’era industrial a una que s’adapti a les necessitats de la nova societat del coneixement, uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial i millorar el benestar de la societat.
 
El Consell Assessor per a la Reforma horària té les funcions següents:
-       Assessorar el Govern en l’àmbit de la Reforma Horària i, especialment, en la integració del factor temps en les polítiques, instruments de planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Govern.
 
-       Analitzar les polítiques estratègiques impulsades pel Govern, especialment les relatives a l’organització horària en el món del treball, l’Administració, l’Educació, el Comerç i el Consum, i la Cultura i l’Oci i formular propostes en aquests àmbits.
 
-        Promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil en l’àmbit d’actuació.
 
-        Assessorar el Govern en el disseny i l’execució d’actuacions per promoure l’impacte sobre la salut pública de l’organització horària i l’educació sobre el temps de vida quotidiana.
 
-        Promoure la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desplegament de la Reforma Horària.
 
El Consell Assessor també crearà cinc taules de treball -món del treball, educació, administració, comerç i consum, i cultura i oci- que estaran integrades per agents socials i econòmics, agents institucionals i especialistes independents que podran emetre recomanacions amb caràcter vinculant per al Consell.
 
El Govern està compromès des del seu inici amb la “Iniciativa per a la Reforma Horària”, impulsada per la plataforma de la societat civil “Ara és l’Hora” que aposta per implantar un canvi en els horaris i la seva homologació amb la resta de països del nostre entorn. Aquest compromís es va concretar l’any passat en la creació d’un grup de treball interdepartamental i l’encàrrec  al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) d’un dictamen de fonamentació sobre la transició cap a la reforma horària.