• El Pla, pensat per reforçar i donar més coherència a la projecció internacional de Catalunya, referma la vocació europeista i mediterrània del país i impulsa una línia d’actuació més moderna i eficaç que doni suport als catalans a l’exterior

 

  • La seva execució començarà de manera immediata per donar compliment a la Llei d’Acció Exterior aprovada el desembre de l’any passat

 

  • El document va ser validat la setmana passada pel Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE en la seva primera trobada constitutiva, encapçalada pel president Artur Mas

 

  • Els darrers mesos s’hi han incorporat, mitjançant un període de consulta, propostes d’entitats i organitzacions de la societat civil amb una activitat internacionalEl Consell Executiu ha aprovat aquest matí el Pla Estratègic d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea, que fixa les línies d’actuació de la Generalitat en matèria internacional durant el quadrienni 2015-2018. El document identifica i ordena els objectius polítics, operatius i instrumentals en relació amb l’acció exterior per tal d’assolir una major coordinació i coherència entre totes les iniciatives i accions exteriors que duen a terme les diferents unitats de la Generalitat. Amb l’aprovació d’avui, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, adscrita al Departament de la Presidència, començarà immediatament l’aplicació executiva del Pla.
 
Aquest Pla, analitzat pel Govern el mes de maig passat, va ser validat dilluns passat pel Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE en la seva primera trobada constitutiva, que va ser encapçalada pel president Artur Mas. Aquest ens, juntament amb el Pla aprovat, forma part de la Llei d’Acció Exterior i la seva opinió i consulta en relació amb els plans estratègics és preceptiva abans de la seva aprovació definitiva. Una trententa d’entitats, institucions i organitzacions formen part del Consell d’Acció Exterior. En conseqüència, durant els darrers mesos el document ha estat sotmès a consulta i s’hi han incorporat propostes sorgides de la participació d’entitats i organitzacions de la societat civil amb una activitat internacional, així com de les comunitats catalanes a l’exterior.
En coherència amb la Llei d’Acció Exterior, el document reitera la vocació europeista i mediterrània de Catalunya, la necessitat de cercar el màxim consens en la presa de decisions i en el disseny de les estratègies generals de l’acció exterior, la voluntat de dotar-la de la màxima coherència transversal i la intenció de dotar-la de la màxima transparència.
 
El Pla Estratègic d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE 2015-2018 es concep com un instrument bàsic per ordenar, impulsar i reforçar la política d’acció exterior de la Generalitat. El text fixa quatre objectius estratègics: 
 
1.    La promoció i la defensa de Catalunya a Europa i al món a través de la internacionalització de l’economia, la cultura i el coneixement del país.
 
2.    El reforçament de la vocació europeista i mediterrània de Catalunya i la defensa dels seus interessos davant les institucions d’àmbit europeu i mediterrani.
 
3.    La contribució als objectius globals generals: la pau, la seguretat col·lectiva, els drets humans, el desenvolupament sostenible, el multilateralisme i la justícia social, entre d’altres.
 
4.    Promoure una diplomàcia més moderna i eficaç, que doni suport i servei als catalans a l’exterior i els faciliti un major protagonisme.
 
Aquests quatre objectius principals es desplegaran mitjançant 17 objectius operatius i 143 línies d’actuació, que es concretaran en les mesures que han de dur a terme els departaments del Govern, els ens i organismes adscrits o que en depenen. A nivell operatiu, l’acció exterior serà dotada de tres instruments sense els quals no seria possible l’execució correcta del Pla. En primer lloc, s’ampliaran i professionalitzaran les estructures governamentals de l’acció i el servei exterior de Catalunya. En segon lloc, es pretén reforçar el marc de relacions bilaterals de Catalunya amb països tercers i bastir aliances amb altres actors, xarxes i organismes internacionals. Finalment, es reforçarà la participació de Catalunya amb les institucions i els òrgans de la UE.
 
El document també preveu crear mecanismes interns i externs de seguiment i avaluació, els quals anualment realitzaran informes d’execució, que analitzaran el grau d’assoliment d’un conjunt d’indicadors que reflecteixen els avenços en els objectius. Per exemple, un cop aprovat avui pel Govern, el document s’enviarà al Parlament de Catalunya perquè pugui ser debatut amb les forces polítiques amb representació a la Cambra catalana, que faran un seguiment del grau de compliment durant els quatre anys de vigència. Al final del període d’implementació del projecte es presentarà un informe final del Pla Estratègic d’Acció Exterior com a document d’anàlisi del compliment dels objectius estratègics definits. El document haurà de servir, a més, com a pas inicial de reflexió per a la definició del següent pla quadriennal per al període 2019-2022.