• Els imports de les subvencions als partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors es mantenen igual que el 2012
 
  • El Govern també ha aprovat el Manual d’instruccions per als membres de les meses electorals
 
El Govern ha aprovat els decrets que activen el procés electoral per a la realització de les Eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el proper 27 de setembre. En concret, ha aprovat el decret de normes complementàries per a la realització de les eleccions i el decret pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral.
 
El decret de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya, conjuntament amb el que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG), regula l’administració electoral, els representants de les candidatures, les candidatures, les campanyes, el material electoral, el vot per correspondència, el vot de les persones amb discapacitat visual, els apoderats, els interventors, l’escrutini, els recursos o les gratificacions econòmiques per a les persones que es mobilitzen. El decret també conté els models oficials d’actes, sobres, paperetes, urnes i cabines, entre d’altres.
 
El decret pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral estableix les subvencions als partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb motiu de les eleccions. Aquestes despeses es fixen d’acord amb les regles següents: 16.101,60 euros per escó obtingut; 0,61 euros per vot aconseguit per cada candidatura que hagi obtingut, com a mínim, un escó; 0,17 euros per cada elector d’una circumscripció electoral, sempre que la candidatura hagi obtingut com a mínim un escó a la circumscripció i aconsegueixi formar grup parlamentari, per les despeses originades per la tramesa directa i personal sobres i les paperetes electorals als electors o de la propaganda i la publicitat electoral.
 
Tenint en compte la situació de restriccions pressupostàries i la reducció de la despesa no financera de la Generalitat, es mantenen els imports de les subvencions que es van fixar a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012.
 

 
Manual per als membres de les meses electorals
 
El Consell Executiu també ha aprovat el Manual d’instruccions per als membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.
 
Segons la llei, s’ha de lliurar als membres de les meses electorals un manual d’instruccions sobre les seves funcions, que ha d’estar supervisat per la Junta Electoral Central i aprovat pel Govern. La Junta Electoral Central ja va donar el vistiplau al Manual en la sessió celebrada l’1 de juliol passat. El document recull la cronologia de la jornada electoral, les tasques de cadascun dels membres de la mesa i el funcionament de l’escrutini, i concreta què s’ha de fer en cada moment.