• Entre les accions concretes incloses al Pla hi ha fomentar el retorn de les persones emigrades, assessorar i proposar al Parlament l’aprovació del projecte de llei de la Comunitat Catalana a l’Exterior
  • El nombre de catalans registrats oficialment a l’estranger ha augmentat en 20.000 persones només al 2014, fins arribar a les 242.000

 
 
El Govern ha aprovat avui el Pla per a la Mobilitat Internacional (PMI), que té com a objectiu principal impulsar de manera estratègica i coordinada els programes de la Generalitat adreçats a les persones emigrades. El document s’emmarca dins del Pla de Ciutadania i de les Migracions: Horitzó 2016 i dóna resposta a la Resolució 301/X, del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la joventut, que instava el Govern a impulsar una verdadera política de migracions.
 
Amb el Pla aprovat avui, el Govern amplia el marc d’actuació de les polítiques migratòries, que fins ara havien estat centrades en el suport a l’acollida i integració de les persones immigrades. Per primera vegada, s’aborda clarament el fet de l’emigració com un eix més de les polítiques de ciutadania i migracions. El PMI està dirigit a les persones que gaudeixen de la condició política de catalans, així com a les persones estrangeres que hagin realitzat períodes de residència a Catalunya d’una durada considerable.
 
Cal destacar que, només de l’1 de gener de 2014 a l’1 de gener de 2015, la població catalana enregistrada a l’estranger ha augmentat en 20.000 persones, fins arribar a les 242.000, segons dades del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que inclou aquelles persones amb nacionalitat espanyola residents a l’estranger que s’empadronen i fan constar com a territori de referència algun municipi català.
 
El Govern, davant aquest augment del fet emigratori, aposta per bastir els mecanismes que permetin una relació sòlida entre les institucions del país i els catalans de l'exterior que resideixen a l'estranger.
 
El Pla recull cinc eixos de treball, ordenats en deu programes d’acció, que inclouen quaranta actuacions a l’entorn de la mobilitat internacional realitzades des dels Departaments de Benestar Social i Família, Empresa i Ocupació, Economia i Coneixement, Presidència i Cultura:
 
Ø  Eix 1. Impuls d’un marc normatiu en matèria de mobilitat internacional.
Ø  Eix 2. Promoció de la informació i orientació per a la mobilitat internacional.
Ø  Eix 3. Foment de l’aprofundiment i vincle a l’exterior.
Ø  Eix 4. Promoció al retorn.
Ø  Eix 5. Plataforma informativa i coordinada del suport a la mobilitat.
 
Assessorament a les persones emigrades i foment del retorn
 
Entre les accions concretes incloses en el Pla hi ha proposar al Parlament l’aprovació del projecte de llei de la Comunitat Catalana a l’Exterior. El Govern, a més, fomentarà les xarxes connectores de catalans a l’exterior, dinamitzarà el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior i millorarà l’accessibilitat i simplificació administrativa dels serveis d’interès d’aquest col·lectiu, entre altres actuacions.
 
Pel que fa als àmbits educatiu i laboral, en el Pla també es preveuen mesures d’assessorament i suport a les persones emigrades en matèria d’educació i recerca. A més, el Govern promourà programes de mobilitat i intercanvis internacionals de caràcter laboral, acadèmic, formatiu i de recerca, i ajudarà les entitats i ens locals a posar en marxa mesures relacionades amb la mobilitat internacional.
 
D’altra banda, el PMI inclou mesures per fomentar el retorn de les persones emigrades. En aquest sentit, promourà l’accés a l’empresari a perfils professionals residents a l’exterior amb la voluntat de retorn i també facilitarà a les persones que viuen a l’exterior la participació en processos d’intermediació a Catalunya. També facilitarà oportunitats laborals en l’àmbit de la recerca, donarà suport a la implementació de projectes d’emprenedoria i posarà en marxa iniciatives i recursos informatius de suport a la mobilitat en la fase de retorn.
 
Així mateix, es continuarà desenvolupant i donant impuls al portal MónCat, al mateix temps que es dissenyarà i s’implantarà nou material web d’accions del Pla per a la Mobilitat Internacional.
 
El PMI ja ha estat presentat davant la Comissió Interdepartamental d’Immigració i la Taula de Ciutadania i Immigració. Ha estat elaborat per la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família, amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de Presidència i la Subdirecció d’Autoritzacions Inicials de Treball del Departament d’Empresa i Ocupació. També hi ha intervingut l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, el Consorci de formació contínua de Catalunya, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, l’Institut Català de Recerca i Estudis Avançats i el Centre d’Estudis Demogràfics.