• Els fons es destinen a projectes d’especialització i competitivitat territorial dins de l’estratègia per a l’especialització intel·ligent RIS3CAT i RIS3BCN (112 MEUR), així com a projectes locals en l’àmbit del medi ambient i del patrimoni cultural vinculats amb els turisme, i a projectes d’eficiència energètica (60 MEUR)
El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha publicat dues guies per assistir els ajuntaments a l’hora de preparar i presentar els projectes susceptibles de ser finançats amb fons europeus FEDER, en la futura convocatòria 2014-2020. Es tracta de la guia sobre Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) i de la guia per als projectes inclosos en els Eixos 4 i 6 del programa operatiu aprovat per la Comissió Europea (projectes de l’àmbit del medi ambient i del patrimoni cultural vinculats amb el turisme, i projectes per a desenvolupar l’eficiència energètica).
 
Aquestes guies desenvolupen tant la filosofia dels nous fons europeus, com els requisits que hauran de complir els projectes per tal de poder optar al finançament. Els documents són, doncs, una primera aproximació al model de convocatòries dels ajuts -que està previst que es publiquin a la tardor-, i han de permetre als ens locals situar-se en l’escenari i identificar possibles projectes per presentar.
 
Governació impulsa dues línies d’ajuts
 
Des de Governació s’impulsaran dues línies d’ajuts per a projectes locals cofinançats amb fons europeus FEDER, per un import de 172 milions d’euros, per al període 2014-2020. D’aquesta xifra, 72 milions d’euros es destinaran a Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial, en el marc de l’estratègia per a l’especialització RIS3CAT. A banda, es preveuen 40 milions d’euros específicament per a la RIS3BCN del municipi de Barcelona. Els restants 60 milions d’euros aniran destinats a finançar projectes locals dels eixos 4 i 6 del programa operatiu aprovat per la Comissió Europea, en concret, aquells de temàtica relacionada amb el medi natural i el patrimoni cultural vinculats amb el turisme, així com a projectes pensats per al desenvolupament de l’eficiència energètica.
 
Aquests projectes suposaran una inversió directa al territori de 344 milions d’euros per als propers cinc anys, atès que el cofinançament del FEDER és de com a màxim del 50% de l’import de projecte en tots els casos (172 milions d’euros). Els projectes finançats amb aquestes inversions tenen per finalitat la creació d’ocupació i creixement econòmic.
  
Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)
 
Es tracta d’iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades des de les entitats locals per tal d’executar projectes per a la transformació econòmica del territori sobre la base de l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent RIS3CAT. Aquesta estratègia va ser aprovada l’any 2014 pel Govern català d’acord amb les directius marcades per la Unió Europea amb l’Estratègia Europa 2020.
 
Els beneficiaris dels PECT són entitats públiques i privades sense ànim de lucre del territori on es desenvolupen les actuacions, amb la participació activa i compromesa dels operadors d’innovació allà localitzats o amb una vinculació estreta i directa amb la temàtica o la tecnologia implicades.
 
Els PECT estan organitzats en dues línies, en funció de l’entitat responsable del projecte:
 
-       Àmbit metropolità (població mínima 100.000 habitants i plurimunicipal o un sol municipi de més de 200.000 habitants )
-       Àmbit no metropolità (població mínima 20.000 habitants, les 3 capitals de província: Tarragona, Lleida i Girona, o abast comarcal. Sempre hi ha d’haver més d’un municipi).
La despesa subvencionable total del projecte estarà entre:
 
-       Àmbit metropolità: de 4 milions de despesa elegible a 10 milions (subvenció Feder entre 2 i 5 milions, corresponents al 50% de la despesa elegible)
-       Àmbit no metropolità: de 2 milions de despesa elegible a 6 milions (subvenció Feder entre 1 i 3 milions, corresponents al 50% de la despesa elegible)
 
Projectes locals dels eixos 4 i 6 del programa operatiu de la Comissió Europea
 
També s’impulsaran dues línies destinades a projectes locals per a potenciar el desenvolupament dels territoris en temàtica de medi natural i patrimoni cultural, amb vinculació turística, i el desenvolupament de l’eficiència energètica. El sol·licitant ha de ser sempre un Consell Comarcal o una Diputació, i també poden presentar-s’hi els municipis amb una població mínima de 20.000 habitants.
 
-       Eix 4: la despesa subvencionable total del projecte es fixa entre un i quatre milions d’euros i s’hauran d’ajustar als objectius següents:
o   Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular la biomassa, biogàs i biocombustibles per al transport.
o   Millorar la eficiència i reduir emissions de CO2 en l’edició i en les infraestructures i serveis públics.
 
-       Eix 6: La despesa subvencionable total del projecte estarà entre 2 i 6 milions d’euros, amb aquests objectius:
o   Promoure la protecció, foment i desenvolupament patrimoni cultural.
o   Desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d’interès turístic.
 
Les guies es poden consultar al web http://municat.gencat.cat/.