• El Govern demana al Consell de Garanties Estatutàries dos dictàmens sobre les lleis estatals de regulació i adopció internacional i de qualitat alimentària perquè envaeixen competències de la Generalitat
  • L’Executiu considera que determinats preceptes de la llei sobre l’adopció internacional podrien vulnerar les competències de la Generalitat en matèria de dret civil i serveis socials
  • Pel que fa a la llei estatal per a la defensa de la qualitat alimentària, podria envair les competències en la regulació de la qualitat i de les condicions dels productes agrícoles i ramaders
 
El Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el dictamen preceptiu previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat en relació amb diversos articles de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, així com de la llei estatal per a la defensa de la qualitat alimentària, ja que ambdós textos envaeixen competències de la Generalitat.
 
Recurs contra la llei de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència

El Govern demana al CGE que analitzi jurídicament l’article tercer de la Llei 26/2015 en els seus apartats 4, 6, 8 i 9 (que modifiquen diversos preceptes de la Llei 54/2007), i la seva disposició addicional tercera de la mateixa, per si excedeixen de les competències de què disposa l’Estat en matèria de relacions internacionals (art. 149.1.3 de la Constitució espanyola).
 
La Llei 26/2015 comporta, en matèria d’adopció internacional, l’atribució a l’Administració general de l’Estat de funcions que fins ara eren exercides per les comunitats autònomes, interpretant que totes les actuacions de les comunitats autònomes amb protecció exterior poden afectar la política exterior de l’Estat i, per tant, han de ser assumides directament per l’Administració estatal.
 
Aquesta interpretació no s’adequaria a la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre l’abast de les competències estatals en matèria de relacions internacionals ni sobre la definició del que és la política exterior de l’Estat, ni s’ajustaria al sistema de distribució de competències que reconeix a la Generalitat la competència en matèria de dret civil i de protecció dels menors (articles 129 i 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya). A més, és una regulació que crida a la coordinació estatal perquè nega l’eficàcia dels instruments de coordinació interautonòmics.
 
Aquesta incorrecta interpretació del títol competencial estatal en matèria de relacions internacionals afecta tant els expedients d’adopció internacional que poden ser tramitats en els diferents països d’origen com l’activitat administrativa d’acreditació dels organismes per a la intermediació en aquestes adopcions. En aquests dos àmbits, la modificació que la Llei 26/2015 efectua de la Llei 54/2007 podria comportar una ingerència en les competències de què disposa la Generalitat en matèria d’adopció internacional.
 
També planteja dubtes d’ingerència competencial la previsió continguda en la disposició addicional tercera de la Llei 26/2015, que habilita al Govern de l’Estat per promoure l’establiment de criteris comuns i estàndards mínims de cobertura, qualitat i accessibilitat quan aquests criteris es projecten en la composició, nombre i titulació de les entitats en què s’organitzen les administracions autonòmiques que intervenen en l’aplicació de les diferents institucions de protecció dels menors. Aquesta previsió podria vulnerar la competència de la Generalitat per a la regulació del règim de les institucions públiques de protecció dels menors.
 
Recurs contra la llei estatal per a la defensa de la qualitat alimentària

El Govern també ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el preceptiu dictamen previ a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat contra la llei estatal per a la defensa de la qualitat alimentària, atès que la norma estableix un règim sancionador complet i uniforme per a tot l’Estat per garantir el compliment de les normes relatives a la qualitat alimentària i un règim sancionador específic, també uniforme, per garantir el compliment de les normes de qualitat en la classificació dels canals de boví i porcí.
 
El Govern considera que la imposició d’aquests règims sancionadors uniformes podria envair les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de regulació sobre la qualitat, la traçabilitat i les condicions dels productes agrícoles i ramaders, i també la lluita contra els fraus en l’àmbit de la producció i la comercialització agroalimentàries, així com en matèria de planificació i ordenació de l’activitat econòmica a Catalunya i de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes (arts. 116.1.b, 152 i 159 EAC).
 
Concretament, el Govern demana al CGE que determini l’adequació a la Constitució i a l’Estatut dels articles 12 a 24 i les disposicions addicional primera, transitòria única i final cinquena de la Llei. Aquests preceptes conformen un conjunt sistemàtic i complet del règim sancionador, que pràcticament no deixa marge per al desenvolupament legislatiu ni a l’establiment d’una regulació pròpia del règim i del procediment sancionador a Catalunya en aquesta matèria.