• El Departament de Governació havia fet aquesta petició a causa dels endarreriments en la tramesa de documentació ocasionats pels recursos a la proclamació de candidatures
  • És la segona vegada que la Junta Electoral Central denega una petició del Govern per facilitar el vot dels electors residents a l’estranger
El Departament de Governació i Relacions Institucionals lamenta que la Junta Electoral Central (JEC) no autoritzi prorrogar el termini perquè els electors catalans a l'exterior puguin dipositar el vot per a les properes eleccions  al Parlament de Catalunya, tal com havia sol·licitat la setmana passada. El Departament no entén que la JEC denegui, un cop més, una petició feta pel Govern pensada per facilitar el vot dels catalans residents a l’estranger i no comparteix els arguments que dóna per a denegar la sol·licitud. 
 
Per una banda, la JEC al·lega que per raons de funcionalitat, eficàcia i costos els processos electorals s'han de fer en uns terminis "molt ajustats" i improrrogables per llei, i considera que no procedeix allargar la data pel dipòsit del vot, perquè podria comportar que alguns vots emesos no arribessin a temps per a ser comptabilitzats a la mesa o a l'escrutini general. Aquesta argumentació sorprèn ja que en el cas del vot exterior, la JEC ha autoritzat en altres ocasions allargar el termini que ara es denega. A més, conscient de la possibilitat que hi haguessin vots emesos que arribessin fora de termini, el Departament de Governació també va demanar, en el mateix escrit, una pròrroga de la data de l’escrutini general, fixada el 30 de setembre, i la Junta Electoral Central no ha donat resposta a aquesta petició.
 
D'altra banda, un altre motiu que argumenta la JEC per denegar la sol·licitud és que no s’han acreditat circumstàncies o alternacions excepcionals que facin aconsellable acordar l’ampliació, i que no es pot apel·lar al fet que la documentació ha sortit tard pels recursos presentats al Tribunal Constitucional, ja que les paperetes que s’envien als electors per votar des de l’exterior s’han enviat als electors dins del termini fixat per llei. Si bé és cert que la documentació es va començar a enviar entre els dies 11 i 15 de setembre, la realitat és que, en circumstàncies normals, hauria començat a sortir a partir del dia 3 de setembre. Aquest endarreriment, entenia Governació, posava en perill l’arribada de les paperetes als electors de més llarga distància.
 
Governació considera que per a garantir el dret de vot a totes els electors caldria allargar el termini dels que resideixen a l’estranger. Entén que si s’ha permès en el cas del vot per correu a l’Estat i el vot del col·lectiu dels militars en missions internacionals, també correspondria prorrogar el termini de vot exterior, ja que aquests electors necessiten més temps per rebre la documentació i enviar-la, per la distància. Davant d’aquesta situació, en aquesta ocasió, el Departament de Governació recorrerà la decisió de la JEC.
 
El passat 10 de setembre, el Departament de Governació i Relacions Institucionals va sol·licitar a la JEC una pròrroga del termini màxim perquè els catalans residents a l’estranger poguessin enviar el vot per correu en les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Governació motivava la petició en el fet que els recursos presentats davant del Tribunal Constitucional contra la proclamació de candidatures a les quatre circumscripcions catalanes havien endarrerit la tramesa de la documentació per poder votar per correu des de l’exterior. Com a conseqüència, la documentació va sortir entre l’11 i el 15 quan havia d’haver començat a sortir a partir del dia 3, i molts electors a l’estranger sol·licitants de vot per correu no rebrien les paperetes amb prou temps com per votar dins del termini legal establert, que finalitzava el 22 de setembre per als residents permanents a l’estranger (CERA) i el 23 de setembre per als residents temporals (ERTA).
  
Segona denegació de la JEC
 
La JEC ja va denegar el passat 26 d’agost la petició del Govern per allargar el termini de sol·licitud de vot per correu dels catalans residents a l’estranger que va acabar el 29 d’agost. Governació va sostenir en aquella ocasió que la coincidència amb període de vacances i la reducció d’horaris i personal d’alguns consolats espanyols havia endarrerit els tràmits de sol·licitud de la documentació.