• El TC ja va sentenciar a favor de la Generalitat, però el Govern de l’Estat continua incomplint amb la nova llei de Servicio Público de Empleo Estatal
El Govern ha acordat avui demanar al Consell de Garanties Estatutàries el dictamen preceptiu previ a la possible interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra els articles 15.2 i 24.2.a) i .b) de la Llei 30/2015, que regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral. En concret, la Generalitat considera que alguns articles d’aquesta normativa vulneren competències executives pròpies, recollides en els articles 115 i 170 de l’Estatut d’autonomia i vinculades a la modalitat de teleformació i a la formació bonificada mitjançant les quotes de la Seguretat Social.
 
En relació amb la primera qüestió, el Govern ja va interposar un recurs d’inconstitucionalitat en relació amb diversos articles dels reials decrets 34/2008, de 18 de gener, i 189/2013, de 15 de març. Amb tot, el Tribunal Constitucional ja va sentenciar el mes de març passat que la Generalitat era l’autoritat competent a Catalunya per autoritzar les plataformes d’aprenentatge, acreditar els centres que impartissin la formació, i autoritzar, avaluar, fer el seguiment i controlar les accions formatives.
 
Ara, tanmateix, la nova llei estatal segueix reservant al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) funcions executives en els casos d’empreses que imparteixin FP mitjançant teleformació i tinguin centres presencials o operin en diverses autonomies. En la mateixa línia, la nova normativa també atribueix al SEPE funcions de programació, gestió i control de la formació professional per a l’ocupació en el supòsit d’activitats que es financin mitjançant bonificacions en les quotes de la Seguretat Social quan es tracti de: empreses que tinguin centres de treball en més d’una comunitat autònoma, i programes o accions formatives que transcendeixin l’àmbit territorial d’una autonomia.