El Govern ha aprovat un seguit de mesures per impulsar i coordinar la tasca dels departaments a l’hora d’establir les normes i actuacions que la Generalitat ha d’emprendre per aplicar a Catalunya les directives de la Unió Europea en l’àmbit de les seves competències. Aquest Acord determina la gestió del Govern per prendre la iniciativa per a la transposició de les directives a l’ordre jurídic intern quan escaigui, així com els procediments d’elaboració, comunicació, assignació i de notificació a la Comissió Europea.
 
L’acord estableix que la iniciativa per a la transposició de les directives de la UE quan resultin afectades competències de la Generalitat correspon als departaments de la Generalitat d’acord amb la distribució de competències establerta pel Govern. De la seva banda, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea comunica regularment als departaments la relació de directives adoptades i les dates límit de transposició, notifica a la Comissió Europea el text de la transposició adoptada i garanteix els mecanismes de comunicació interdepartamental.
 
El Govern ha aprovat aquest Acord en el marc dels articles 113 i 118 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la UE; del Decret 200/2010, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments; del Decret 170/2014, d’estructura de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE, així com de les lleis 13/2008, 13/1989 i 26/2010, d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració pública de Catalunya.