• La publicació inclou 81.966 processos que constitueixen una sèrie documental de gran valor històric i social
 
  • És el resultat de 10 anys de feina sobre una de les sèries documentals més importants per conèixer l’abast de la repressió a Catalunya
Guia de procediments judicials militars sumaríssims
L’Arxiu Nacional de Catalunya publica la guia de la sèrie Procediments judicials militars (sumaríssims) 1939-1980 de l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona. La publicació és el resultat de 10 anys de tasques de tractament i descripció arxivística aplicades sobre una de les sèries documentals més importants per a conèixer l’abast de la repressió a Catalunya i es publica amb motiu de la commemoració del Dia nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les vícti­mes de la repressió de la dictadura franquista i del 75è ani­versari de l’afusellament del president Lluís Companys.
 
Entre els anys 2003 i 2013, el Tribunal Militar Terri­torial Tercer de Barcelona, el Memo­rial Democràtic i l’Arxiu Nacional de Catalunya han col·laborat en el tracta­ment arxivís­tic de 81.966 processos sumaríssims instruïts entre els anys 1939-1980, que es con­serven a l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona i constitueixen una sèrie documental de gran valor històric i interès social. Aquesta intervenció arxi­vística ha permès garantir la conservació dels originals, que ara es troben instal·lats correc­tament, i fer el catàleg de les persones processades, és a dir, disposar d’un ins­trument de recerca que faciliti la gestió de les consultes d’institucions i ciutadans que rep el Tribunal.
 
Per a comprendre les magnituds que proporciona aquesta font documental tractada, cal assenyalar que l’abast d’aquest tipus de repressió va afectar a prop de 78.000 perso­nes (uns 70.470 ho­mes i 7.718 dones) de les quals, 3.358 van ser executades.
 
L’edició que ara es presenta s’ha fet seguint les normes internacionals de descripció arxivística. A més de la guia de la sèrie documental, s’hi han inclòs també diversos resums estadístics (per edat, sexe, lloc de naixement, lloc de residència...) sobre els processats, una mostra de les tipologies documentals més habituals incloses en els procediments tractats i la relació de les persones executa­des, la darrera de les quals és del 1975.
 
Amb aquesta tasca i l’edició de la guia, l’Arxiu Nacional de Catalunya contribueix a preservar el record de les víctimes de la Guerra Civil, les de la repressió de la dicta­dura franquista i a difondre el contingut d’una de les fonts més bàsiques per al seu estudi.
 
L’Arxiu Nacional ja des dels seus inicis, l’any 1980, treballa per preservar, entre d’altres, els testimonis documentals de la repressió, facilitar l’accés a les fonts i difon­dre’n el seu contingut. Amb aquest objec­tiu, s’han destinat molts recursos per conser­var i fer accessibles els fons dels centres penitenciaris de Barcelona, es­pecialment els de la Presó Model que conté els expedients de moltes persones empreso­nades per la seva condició d’antifranquistes. L’Arxiu també ha procedit a recuperar documentació que fou confis­cada a institucions, entitats i particulars per tal de restituir-la als seus legítims pro­pietaris, documentació que es trobava en el Centro Documental de la Memoria Histórica a Salamanca, i ha in­gressat nombrosos testimonis documentals sobre perso­nes que van patir l’exili.
 
Algunes actuacions s’han pogut dur a terme gràcies a la col·laboració amb d’altres ins­titucions. Així mateix l’Arxiu Nacional de Catalunya ha contribuït a conservar i fer ac­cessibles fons documentals que es conserven a altres arxius.
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat recentment declarar el 15 d’octubre de 2015 com a Dia nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les víctimes de la repressió de la dictadura franquista. La data triada coincideix amb el 75è aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys, processat i condemnat a mort per Consell de guerra sumaríssim.
 
Consulteu la Guia a la Web de l’Arxiu Nacional de Catalunya :