• Considera que la modificació de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional comporta un canvi qualitatiu important en les funcions encomanades a la institució i pot alterar l’equilibri i el joc de contrapesos amb la resta de poders de l’Estat establerts per la Constitució de 1978
El Govern ha acordat demanar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen preceptiu per analitzar la constitucionalitat de la reforma del Tribunal Constitucional, aprovada per les Corts el 16 d’octubre passat. Per a l’Executiu, la modificació que s’introdueix a la Llei orgànica d’aquest organisme comporta un canvi qualitatiu important en les funcions encomanades a la institució i pot alterar l’equilibri i el joc de contrapesos amb la resta de poders de l’Estat establerts per la Constitució de 1978.
 
La Constitució espanyola (CE) no conté un reconeixement específic de les potestats del TC per fer executar les seves resolucions i s’ha d’auxiliar amb l’actuació dels jutjats i tribunals del Poder Judicial o dels altres òrgans per a fer efectiva l’execució. A parer del Govern, amb la reforma de la llei es confereix al TC una potestat absoluta que podria fins i tot substituir les cambres legislatives o els òrgans col·legiats de Govern, o els jutjats i tribunals del Poder Judicial i dur a terme les actuacions que la CE ha reservat a aquests altres òrgans.
 
Per aquest motiu, el Govern sol·licita al CGE que consideri si els apartats 1 i 3 de l’article únic de la Llei orgànica 15/2015, de 16 d’octubre, de reforma de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, per a l’execució de les resolucions del Tribunal Constitucional com a garantia de l’Estat de Dret, s’ajusten als preceptes de la Constitució Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 
Aquest dictamen és el pas previ a la possible interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta disposició.