La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (TS) ha tornat a donar la raó a la Generalitat de Catalunya, amb una sentència en la què estableix que l’Ordre de 2 d’agost de 2012 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social per la qual s’establien les bases i es convocaven subvencions a ens locals per activitats en favor de la integració dels immigrants, suposa una vulneració de competències.
 
L’any 2012, l’Advocacia de la Generalitat, a instàncies del Departament de Benestar Social i Família, va formular un recurs contra l’ordre de convocatòria davant l’Audiència Nacional, què li va donar  la raó mitjançant sentència de 20 de novembre de 2013. Contra aquesta sentència l’Estat va presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem que ha estat desestimat per sentència de 21 d’octubre de 2015. Amb aquesta nova  sentència, el TS torna a donar la raó a la Generalitat, i confirma les seves competències en matèria de foment (art. 114.2 de l’Estatut), serveis socials (art. 166), primera acollida i integració de persones immigrades (art. 138.1).
 
La sentència del Tribunal Suprem fa seva la doctrina del Tribunal Constitucional expressada en nombroses sentències en el sentit que l’Administració de l’Estat no respecta les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en aquestes matèries. De fet, totes les sentències dictades en els darrers 8 anys (més de 25 sentències) per l’Audiència Nacional, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, respectivament, en recursos jurisdiccionals interposats per l’Advocacia de la Generalitat a instàncies del Departament de Benestar Social i Família en procediments similars, han estat unànimement favorables.
 
D’altra banda, el Tribunal Suprem dins de la sentència  fa una expressa imposició de les costes processals a l’Administració de l’Estat per un import de 4.000 euros.