El Departament d’Economia i Coneixement vol deixar constància que els diners del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) que la Generalitat reclama per cobrir el dèficit no finançat de l’any 2014 s’ajusten estrictament a la normativa del FLA 2015 aprovada pel Govern de l’Estat. Així, el Real decreto-ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, en el seu article 21, especifica que, a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, les comunitats sol·licitaran finançament per cobrir, entre altres conceptes, “las necesidades de financiación del déficit público, incluyendo las correspondientes a desviaciones de déficit de años anteriores pendientes de financiar”.
 
La conselleria d’Economia espera des de principis del 2015 que els fons del FLA destinats a cobrir el dèficit no finançat del 2014 s’activin, tal com està previst a la llei. Segons l’estimació que van fer els tècnics de la Generalitat a principis d’any, estimació acordada i acceptada pels tècnics del Ministeri d’Hisenda, aquest dèficit pendent de finançar corresponia inicialment a uns 2.300M€, que posteriorment es van revisar fins a 2.600M€, tot i que la quantitat final pot variar en funció de la liquidació definitiva del 2014 que faci la Intervenció General de l’Estat (IGAE).
 
El mes de maig passat, el Govern de la Generalitat ja va denunciar que el retard en l’aprovació del tram del FLA per finançar el dèficit del 2014 estava provocant greus tensions en la tresoreria de la Generalitat. També el conseller Andreu Mas-Colell, en una compareixença al Parlament el mes de juliol, va reclamar la posada en marxa del fons i la seva calendarització.
 
 
Pagaments supervisats per l’Estat
 
La Generalitat reitera i precisa que no rep directament els diners del FLA en forma de transferència del Ministeri d’Hisenda, sinó que els pagaments els efectua directament l’Estat. Des que es va crear el fons, l’any 2012, la Generalitat envia a Hisenda un llistat de conceptes pendents de pagament d’acord amb els criteris que fixa el FLA. La Generalitat no pot disposar lliurement dels diners del fons, donat que el Ministeri estableix un estricte ordre de prelació que determina la despesa autonòmica que es pot cobrir amb el FLA. El Ministeri d’Hisenda és qui autoritza els pagaments i efectua la transferència directa als proveïdors, sense que aquests diners s’ingressin en cap moment a la tresoreria de la Generalitat. Cal recordar que, en general, tota la despesa de la Generalitat està supervisada per l’Estat, ja que mensualment s’envien les dades de l’execució pressupostària.
 
El Departament d’Economia i Coneixement subratlla que els mecanismes de provisió de liquiditat de l’Estat, com ara el FLA i el Mecanisme de Pagament a Proveïdors, no són cap regal que l’Estat fa a les comunitats autònomes, sinó un préstec pel qual aquestes paguen interessos. Concretament, entre 2012 i 2015 la Generalitat de Catalunya haurà pagat 1.909M€ en interessos a l’Estat per tots els mecanismes de liquiditat als quals s’ha adherit. L’any 2015 el Ministeri d’Hisenda ha rebaixat l’interès del FLA al 0%, però ja ha anunciat que a partir del 2016 el tornarà a elevar fins al 0.834%. 
 
Amb el model de finançament caducat i pendent de revisió des de 2014,  els mecanismes de provisió de liquiditat han passat a ser la peça central d’una política de finançament per part de l’Estat basada en uns objectius de dèficit draconians per a les comunitats autònomes i, en el cas específic de Catalunya, en un model de finançament injust, amb el qual Catalunya rep unes transferències pressupostàries insuficients per a cobrir la despesa en serveis públics essencials  i molt inferiors a la seva capacitat fiscal. És per això que el conseller Mas-Colell ha reclamat en nombroses ocasions que el FLA no hauria de suposar un increment del deute de les comunitats, sinó que hauria d’arribar en forma de transferència pressupostària (ingrés ordinari), com la resta de transferències del model de finançament.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 126