• La consellera Meritxell Borràs inaugura la primera sessió formativa per a l’administració local en aquest àmbit i recorda que la llei respon a “la demanda ciutadana de més participació, més transparència i més retiment de comptes en els afers públics”
  • La Llei de transparència catalana serà de plena aplicació als ens locals a partir de l’1 de gener de 2016
  • Es presta suport amb la publicació d’informació al Portal de Transparència, l’elaboració de models de documentació i formació, entre d’altres accions
EAPC Transparència
El Departament de Governació i Relacions Institucionals, en coordinació amb les diputacions i les entitats municipalistes catalanes, ha desplegat un seguit de línies d’assistència i assessorament adreçades als ens locals amb l’objectiu de facilitar la seva adaptació als requeriments de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La consellera Meritxell Borràs ha detallat avui aquestes línies de suport, en la inauguració de la primera sessió de formació sobre els serveis de transparència per a les administracions locals, celebrada a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 
En la presentació, Borràs ha recordat que aquesta llei de transparència “és una de les més exigents d’Europa, que obliga a un canvi de model que transformarà la manera de governar i que demana un esforç important per part de les administracions”, i que és així perquè el Govern “creu fermament” i està compromès a donar resposta a “la demanda de la ciutadania, que reclama més participació, més transparència i més retiment de comptes en els afers públics. Conscient d’aquest esforç que es recama a l’administració local, el Govern ha treballat per “aplanar el camí i facilitar al màxim la feina que hauran de fer” per donar compliment a la norma, que serà de plena aplicació per als ens locals a partir de l’1 de gener de 2016.
 
És en aquest sentit, que per ajudar i acompanyar aquestes administracions a l’hora d’implantar la norma, especialment aquelles que disposes de menys recursos i de capacitat operativa, el Govern ha posat en funcionament cinc línies de suport:
 
- Portal de Transparència. És l’instrument bàsic i general per facilitar a la ciutadania la informació exigida per la llei. El Departament de Governació, a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), posa a disposició dels ens locals un portal model de transparència, que assegura el compliment de les obligacions de la Llei 19/2014. Aquesta solució comuna, creada pel Consorci AOC en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, el Consorci Localret, les entitats municipalistes i el Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya, facilitarà la tasca de manteniment del portal, ja que garanteix que la informació que els ens locals trameten als organismes supramunicipals es publicarà automàticament evitant duplicitat de tasques administratives.
A més, en tant que institució responsable del Portal de Transparència, la Generalitat hi publicarà les dades exigides que actualment ja disposa dels ens locals i està en negociacions amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per fer el mateix.
 
- Formació. El Departament de Governació, per mitjà de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, i les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya, oferiran sessions formatives sobre l’aplicació de la nova llei adreçades a càrrecs electes i personal de l’administració local. La primera sessió s’ha fet avui a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a Barcelona, i se n’han programat d’altres de forma descentralitzada a tot el territori.
 
- Elaboració de documents tipus. Es posarà a disposició dels ens locals models de documents estandarditzats, elaborats en coordinació amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local (CSITAL). A més, també es proposen pautes sobre la protecció de dades i es facilita accés al tràmit en línia de sol·licitud de dret d’informació al mòdul e-Tram de la plataforma de l’AOC.
 
- Identificació de necessitats. S’elaborarà un mapa de necessitats d’assessorament i acompanyament per complir amb la Llei de transparència i es crearà un servei específic des de la Generalitat i les diputacions per ajudar els municipis que no disposin de mitjans propis.
 
- Codi ètic, models d’ordenança i grups d’interès. Per facilitar el compliment de la llei, s’oferirà als ens locals un model de codi ètic i de conducta, a més d’una proposta d’ordenança tipus de transparència per desenvolupar el dret a la informació dels ciutadans. També des de la Generalitat s’oferirà al món local la gestió centralitzada del registre de grups d’interès.
El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha organitzat entre octubre i desembre diverses trobades arreu del territori, coincidint amb la celebració dels consells d’alcaldes, per exposar aquestes línies de suport als ens locals.
 
Conveni marc en matèria de transparència
 
Aquestes línies de treball concreten la voluntat de suport als ens locals expressada pel Govern, les diputacions catalanes i les entitats municipalistes en el Conveni marc en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern signat el passat mes de juny.
 
L’acord va servir per donar compliment a la disposició de la Llei de transparència que commina l’Administració de la Generalitat a habilitar un programa de suport a les entitats locals per al compliment de les obligacions de transparència i les derivades del dret d’accés a la informació, especialment destinat als ens que comptin amb menors recursos i capacitat tècnica. Aquesta recomanació va ser posteriorment reafirmada pel Parlament de Catalunya en la Moció 179/X que instava el Govern a crear un marc estable de coordinació amb el món local per a l’aplicació de la normativa catalana de transparència. Amb aquesta finalitat, el Conveni marc esmentat creà la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, l’activitat de la qual s’intensifica ara amb aquestes noves accions de col·laboració i suport al món local.

1  

Imatges

15119 Transparència món local

15119 Transparència món local 469