·         El decret vulnera el marc competencial establert en matèria d’energia i limita la capacitat de Catalunya per aplicar la capacitat normativa que li correspon en l’àmbit de l’autoconsum i la connexió a la xarxa elèctrica d’aquest tipus d’instal•lacions
 
El Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen de constitucionalitat sobre diferents articles i disposicions del Reial decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. El Govern considera que el text envaeix competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, vulnera el marc competencial establert en matèria d’energia, i limita la capacitat de Catalunya per aplicar la capacitat normativa que li correspon en l’àmbit de l’autoconsum i la connexió a la xarxa elèctrica d’aquest tipus d’instal·lacions.
 
El Govern s’ha mostrat sempre partidari d’una normativa que fomenti i impulsi l’autoconsum com una de les branques de la seva política energètica, fet que contrasta amb la regulació restrictiva i desincentivadora aprovada pel Govern central.
 
Aquest dictamen és preceptiu per a la interposició d’un possible conflicte positiu de competències. El Consell Executiu ja va acordar la setmana passada presentar un requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat perquè derogui o modifiqui aquells articles del Reial decret que considera que vulneren les competències de la Generalitat de Catalunya. El Reial decret 900/2015 suposa el desplegament reglamentari de l’article 9 de la Llei 24/2013, que va ser objecte d’un recurs d’inconstitucionalitat per part de la Generalitat de Catalunya que va ser admès a tràmit en el seu moment.