·         El Govern presentarà el recurs després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi dictaminat que diversos preceptes de la llei no s’ajusten a la Constitució
 
El Govern ha acordat presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la reforma del Tribunal Constitucional, aprovada per les Corts el 16 d’octubre passat. Per a l’Executiu, la modificació que es va introduir a la Llei orgànica d’aquest organisme comporta un canvi qualitatiu important en les funcions encomanades a la institució i pot alterar l’equilibri i el joc de contrapesos amb la resta de poders de l’Estat establerts per la Constitució de 1978.
 
La reforma de la llei habilita el Tribunal Constitucional per imposar multes coercitives a les autoritats i empleats públics o particulars que incompleixin les seves resolucions, sense fixar cap criteri de gradació, així com per suspendre en les seves funcions aquestes autoritats o empleats públics.
 
A més, faculta el TC per encomanar al Govern de l’Estat l’execució substitutòria de les seves resolucions incomplertes i, en el cas de resolucions que acordin la suspensió de disposicions, actes o actuacions impugnades i concorrin circumstàncies d’especial transcendència constitucional, el TC podrà adoptar les mesures necessàries per assegurar-ne el compliment.
 
A parer del Govern, les noves disposicions de la llei vulneren les garanties constitucionals del dret sancionador en relació amb el principi de legalitat i excedeixen la definició de l’àmbit de jurisdicció del Tribunal que ha fet la Constitució. També superen l’abast dels efectes suspensius de disposicions autonòmiques previstos a l’art. 161.2 de la Constitució.
 
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
 
El Govern presenta el recurs després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi dictaminat que diversos preceptes de la Llei orgànica 15/2015, de 16 d’octubre, de reforma de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), per a l’execució de les resolucions del Tribunal Constitucional com a garantia de l’Estat de Dret, no s’ajusten al marc legal vigent.
 
En el seu dictamen, el Consell considera que, en haver-se tramitat al Congrés dels Diputats pel procediment directe i en lectura única i d’urgència, s’ha vulnerat l’art. 150.1 del Reglament del Congrés i el dret a l’exercici del càrrec dels Diputats de l’art. 23 de la Constitució.
 
També segons el CGE,  l’apartat  tres  de  l’article  únic  de  la  Llei  orgànica  15/2015,  en  la nova  redacció  donada  a  la  lletra b  de  l’apartat  4  de  l’article  92  de la LOTC,  és contrari als articles 25 i 161.1 CE.
 
Finalment, l’òrgan estatutari conclou en el seu dictamen que l’apartat tres de l’article únic de la Llei orgànica 15/2015, en la nova redacció donada al segon incís, «En aquest cas, el Tribunal pot requerir la col·laboració del Govern de la nació a fi que, en els termes que fixi el Tribunal, adopti les mesures necessàries per assegurar el compliment de les resolucions», de la lletra c de l’apartat 4 de l’article 92 de la LOTC, és contrari a l’article 153 de la Constitució Espanyola.