La Generalitat estudia interposar recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional arran de la sentència dictada per la Sala de Conflictes del Tribunal Suprem coneguda avui entorn el contenciós dels béns del monestir de Sixena. El Jutjat número 1 d’Osca va ordenar el retorn dels béns. Davant aquesta requeriment, la Generalitat va presentar un conflicte jurisdiccional en considerar que aquest jutjat no podia ser competent per dirimir aquesta qüestió.
 
El Departament de Cultura manifesta el seu total desacord amb el contingut de la sentència que ara s’ha conegut, i estudiarà recorre-la davant el Tribunal Constitucional.
 
Antecedents
El 8 d’abril de 2015 el Jutjat de Primera Instància número 1 d’Osca va dictar sentència, que declarava la nul·litat de les compravendes fetes per la Generalitat els anys 1983 i 1992, i pel Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) l’any 1994. Mitjançant aquestes compravendes es van adquirir diverses obres d’art procedents del Monestir de Sixena que des de feia dècades estaven preservades en dipòsit a Catalunya. El Jutjat d’Osca ordenava el seu trasllat al Monestir.
 
Dos mesos després, l’11 de juny de 2015, la Generalitat i el MNAC van interposar
recursos d’apel·lació contra aquesta sentència davant el Jutjat d’Osca. Aquests recursos encara s’estan estudiant, però la jutge va dictar una interlocutòria d’execució provisional de la sentència anterior. Això vol dir que, malgrat no hi hagi encara sentència, ordena que la Generalitat i el MNAC traslladin els béns al Monestir de Sixena el dia 25 de setembre de 2015 a l’espera de la sentència definitiva.
 
El 19 de juny de 2015 el conseller de Cultura, a l’empara del previst a la Llei Orgànica 2/1987, de 18 de maig, de Conflictes Jurisdiccionals, va plantejar un conflicte de jurisdicció entre la Generalitat de Catalunya i el Jutjat de Primera Instància número 1 d’Osca en relació amb el procediment d’execució provisional i va requerir la inhibició del Jutjat de Primera Instància número 1 d’Osca en relació amb el mateix procediment.
 
La Generalitat va presentar aquest conflicte de jurisdicció amb els fonaments jurídics següents:
 
1. Tant la sentència de 8 d’abril de 2015 com la interlocutòria d’11 de juny de 2015  s’han dictat obviant les competències que en matèria de patrimoni cultural té atribuïdes la Generalitat. Per tant, el plantejament del conflicte té la voluntat de protegir i fer respectar las competències que li corresponen de conformitat amb la Constitució, l’article 127 de l’Estatut d’Autonomia, el bloc de constitucionalitat, les lleis aprovades en desenvolupament de les seves competències i la sentència del Tribunal Constitucional 6/2012, de 18 de gener.  
 
2. El Jutjat de Primera Instància d’Osca està vinculat per la doctrina i la solució continguda en la sentència del Tribunal Constitucional de 2013, que reconeixia la competència exclusiva de la Generalitat. Per tant, si s’ordena la restitució dels béns estarà incomplint la sentència que va declarar la prevalença d’aquesta competència exclusiva. Atès que els béns sobre els quals versava la controvèrsia resolta per la sentència del TC són els mateixos que els objecte d’aquest conflicte (béns procedents del monestir de Sixena que es troben a Catalunya, i estan protegits i conservats adequadament), la competència de la Generalitat no resulta qüestionable.
 
3. La interlocutòria acorda que els béns protegits s’han de lliurar a un particular (Monestir de Sixena), el qual no disposa de competències per a la protecció del patrimoni històric i cultural.
 
4. La interlocutòria acorda que “se preparen las instalaciones para la recepción de los bienes en condiciones de seguridad adecuadas para este tipo de  bienes”, la qual cosa prova que el Jutjat és plenament conscient que el Monestir no és en absolut un lloc idoni per a l’estança i preservació dels béns protegits.
 
Com a conclusió, el conflicte de jurisdicció plantejat per la Generalitat afirmava que les mesures adoptades per la interlocutòria que ordena l’execució provisional posen en perill la preservació i conservació dels béns protegits i ingereixen en les competències que en matèria de patrimoni cultural té atribuïdes la Generalitat de Catalunya.
 
El 22 de juliol de 2015 el Jutjat de Primera Instància i Instrucció d’Osca va dictar interlocutòria per la qual es va acordar no accedir al requeriment d’inhibició i mantenir la jurisdicció d’aquest Jutjat.