Una nova sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), amb data de 9 de desembre de 2015, ha estimat el recurs interposat per la Generalitat a instàncies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies contra la Resolució de 6 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Integració dels Immigrants del Ministeri de Treball i Immigració. Mitjançant aquesta Resolució, l’Administració de l’Estat va convocar la concessió de subvencions a ens locals i comarcals per al desenvolupament de programes innovadors a favor de la integració de persones immigrants, cofinançats pel Fons Europeu d’Integració. La sentència anul·la la convocatòria i condemna l’Administració General de l’Estat al pagament de les costes processals.
 
Un cop més, el TSJM fa seva i aplica la consolidada jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC) a les convocatòries de subvencions en matèria d’integració de les persones immigrades. En concret reprodueix la doctrina continguda en diverses sentències del TC de 2012, 2013 i 2014 que situen les disposicions reguladores de les subvencions sobre aquesta matèria en el títol competencial de serveis socials, que correspon a la Generalitat de Catalunya en virtut de l'article 166 de l'Estatut. Així mateix, d’acord amb l’article 138 de l’Estatut, la Generalitat té assumida, en matèria d’immigració, la competència sobre la primera acollida dels immigrants, el desenvolupament de la política d’integració, així com l’establiment i regulació de les mesures necessàries per a la seva integració social i econòmica i la seva participació social. Competències de la Generalitat de Catalunya que, a la vista de la sentència del TSJM, s’entenen vulnerades.
 
Aquesta sentència se suma a les resoltes pel Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional i el TSJM que han estimat els recursos interposats per la Generalitat de Catalunya anul·lant les convocatòries de subvencions estatals en aquest àmbit.