• El Govern pren aquesta mesura d’acord amb la sentència del Tribunal Constitucional 6/2012, segons la qual la competència relativa a la protecció dels béns històrico-artístics procedents del Monestir de Sixena que es troben a Catalunya correspon a aquest territori
El Govern ha acordat que els béns procedents del Monestir de Sixena que formen part del fons museístic del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i del Museu Diocesà de Lleida no puguin sortir, en cap cas, de les seves dependències sense la pertinent autorització del conseller de Cultura. El Govern comunicarà aquest acord, mitjançant el Departament de Cultura, al Museu Nacional d’Art de Catalunya i al Museu Diocesà de Lleida.
 
El Govern ha pres aquesta mesura d’acord amb la Sentència del Tribunal Constitucional 6/2012, que va assenyalar que la competència relativa a la protecció dels béns històrico-artístics procedents del Monestir de Sixena que es troben a Catalunya correspon a aquest territori, ja que és el que està protegint aquests béns en exercir la seva competència exclusiva, i que establia que els béns no han de sortir de Catalunya.
 
L’acord s’ha pres atès que la sortida d’un museu d’un bé cultural de la Generalitat de Catalunya requereix informe previ de la Junta de Museus i tenint en compte que aquesta institució ha de vetllar pel compliment de les obligacions de protecció i conservació dels fons establertes per la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. A més, la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en la protecció del patrimoni cultural català, que inclou la conservació, la reparació, el règim de vigilància i el control dels béns, d’acord amb l’article 127.1.b) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i de vetllar per la protecció i conservació pel patrimoni cultural català, de conformitat amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
 
L’Executiu entén que la competència de la Generalitat de Catalunya sobre la protecció del patrimoni cultural s’ha d’estendre sobre els béns amb valor cultural mentre estiguin ubicats en el seu territori, encara que hi siguin de forma provisional, tal i com raona la Sentència de Tribunal Suprem de 26 de maig de 2015, dictada en el recurs de cassació 2321/2013.
 
Les obres procedents de Sixena que formen part del fons museístic del Museu Nacional d’Art de Catalunya tenen la consideració de bé cultural d’interès nacional, en virtut del Decret 474/1962, d’1 de març, i les que formen part del fons del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal estan catalogades com a col·lecció, en virtut de la Resolució del conseller de Cultura de 20 de maig de 1999.