• La Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana ha tramitat el 2015 un total de 48.649 prestacions, un 32,8% més que l’any 2014
  • La dotació econòmica de les actuacions del Govern per evitar la pèrdua d’habitatges ha augmentat dels 59.978.865 euros de 2014 als 85.152.445 de 2015
  • El Govern ha impulsat noves normes per facilitar l’accés a l’habitatge social i combatre l’exclusió residencial, i ha desplegat de forma efectiva la Llei 24/2015, de mesures urgents fruit de la ILP
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha presentat al Consell Executiu l’Informe balanç sobre les actuacions realitzades pel Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge de 2015. L’Informe reflecteix que durant l’any anterior es va registrar un augment molt considerable de les famílies beneficiades pels diversos programes socials en matèria de l’Administració catalana i posa en relleu l’impuls del Govern per aprovar noves eines legals per facilitar l’accés a l’habitatge social i desplegar de forma efectiva la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 
L’informe registra que durant el darrer any es va desplegar un total de 48.649 actuacions per evitar la pèrdua d’habitatges per valor de 85.152.445 euros, una aportació econòmica que representa un increment del 29,5% respecte a l’any 2014. Aquesta bateria d’actuacions i ajuts directes, sumada als 25.130 habitatges destinats per la Generalitat a polítiques socials, ha permès al Govern donar suport al llarg de 2015 a 73.779 famílies a través de les diferents línies de treball en matèria d’habitatge, un 50% més que l’any abans.
 
Pel que fa a ajuts al pagament de l’habitatge, la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana va tramitar el 2015 un total de 48.649 prestacions, enfront de les 32.494 de l’any 2014. El gruix dels ajuts es va concentrar en prestacions per al pagament del lloguer (38.521), a les quals es van afegir 4.034 ajuts implícits i 2.904 prestacions d’urgència (2.332 per a pagaments de quotes de lloguer o d’hipoteca i 572 per a pagaments destinats a persones desnonades), uns ajuts per afrontar situacions d’urgència i afavorir la permanència de les famílies en el seu habitatge o ajudar a aconseguir-ne un de nou en cas de desnonament.

 
Servei d’assessorament i resolució de casos d’emergència
 
El servei Ofideute, d'intermediació hipotecària de la Generalitat, va registrar una consolidació de la seva activitat al llarg de 2015, amb un total de 3.048 expedients iniciats (un 4,8% més que l’any 2014, quan es van iniciar 2.900 expedients). Fins a 1.573 expedients van cloure amb intermediacions tancades i en 913 casos es va arribar a una solució pactada.
 
Pel que fa a la Mesa d’Emergències, l’any 2015 es van resoldre favorablement un total de 591 sol·licituds, un lleuger increment en comparació amb les 579 de 2014. Aquest instrument té per objectiu establir i delimitar les situacions que es considerin d’emergència social i que requereixin de forma urgent una assignació d’habitatge.
 
La darrera línia d’actuacions del Govern en la matèria, els habitatges d’inclusió destinats a donar allotjament a persones en risc d’exclusió social, també va experimentar un increment d’activitat en passar de les 1.453 subvencions de 2014 a les 1.686 de l’any passat.
Gràfic 1
A totes aquestes actuacions i línies d’ajuts directes cal afegir els 24.930 habitatges sota responsabilitat de la Generalitat de Catalunya que el Govern va destinar a polítiques socials durant l’any 2015. El 56,6% d’aquest parc correspon a habitatges gestionats directament per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (14.100), mentre que la resta prové de cessions i mediacions del parc privat (9.200) i de convenis de cessió amb entitats financeres (1.630).
Gràfic 2
Nova legislació en matèria d’habitatge
 
Al llarg de l’any 2015, el Govern de la Generalitat ha impulsat una sèrie de noves normes amb la finalitat de facilitar l’accés a l’habitatge social i de combatre l’exclusió residencial:
 
-       Decret llei 1/2015, de mobilització del parc d’habitatges provinents d’execucions hipotecàries. S’estableix per primer cop el dret de tanteig i retracte per part de les administracions públiques en habitatges en execució hipotecària, i es crea el Registre d’Habitatges Buits. El Govern ha destinat 7,8 milions d’euros durant l’any 2015 a l’adquisició de més de 150 habitatges que s’han utilitzat per a la resolució de casos d’emergència social.
-       Llei 14/2015, de creació de l’impost sobre els habitatges buits. Nova figura impositiva destinada a estimular bancs i empreses a posar habitatges buits a disposició del Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials. La previsió d’ingressos per al 2016 se situa al voltant dels 8 milions d’euros sobre un mínim de 8.314 habitatges imposables en 72 municipis de demanda acreditada.
-       Llei 19/2015, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya. La nova norma suposa un salt endavant en l’ampliació de les vies d’accés a l’habitatge a través de noves formes de tinença.
-       Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Resultat d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, incorpora mesures de prevenció i gestió de situacions de sobre endeutament i contra els desnonaments. El Govern ha desplegat la Llei amb diverses iniciatives en coordinació amb el grup promotor de la ILP: elaboració de protocols per a professionals de l’Administració local, entitats financeres, i guies per a ciutadans; procediment de modificació del Reglament de la Mesa d’Emergència de Catalunya; comunicació a ajuntaments i entitats financeres d’informació relacionada amb el desplegament de la norma, o inici dels treballs per a l’aprovació del decret que ha de crear i regular les Comissions de Sobreendeutament previstes per la Llei, entre d’altres.
Ampliació del parc públic de lloguer
 
El Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials impulsat per la Generalitat i 28 entitats municipalistes i associacions ha suposat la integració de diversos parcs d’habitatge amb finalitats socials sota el paraigua administratiu de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’exercici del dret de tanteig i retracte, per la seva part, ha servit per ampliar el parc públic amb més de 150 nous habitatges adquirits gràcies a l’aprovació del Decret llei 1/2015. Finalment, diversos convenis amb entitats financeres han permès incrementar el parc d’habitatge social disponible en un total de 1.630 nous habitatges.
 
Actuacions en rehabilitació i remodelació d’habitatges i barris
 
Al llarg de 2015 s’han atorgat fins a 143 milions d’euros en matèria de rehabilitació de barris, distribuïts en 6,5 milions en obligacions reconegudes que s’han destinat a la Llei d’urbanitzacions i 136 milions a la Llei de barris. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha aportat 12,7 milions d’euros a actuacions de suport a la rehabilitació d’edificis d’habitatges destinats a primera residència, i ha impulsat actuacions de remodelació de barris per valor de 12,6 milions més.
 
Ajuts d'especial urgència
 
D’altra banda, amb la finalitat d’afavorir la permanència de les famílies en el seu habitatge o ajudar a aconseguir-ne un de nou en cas de desnonament, el mes de gener passat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va ampliar la prestació d’especial urgència destinada a afrontar situacions d’emergència. Aquests ajuts presenten tres modalitats, destinades a pagar les quotes d’amortització hipotecària; a pagar el lloguer; o bé per atendre la família quan ja s’ha produït el desnonament.
 
Per fer front al pagament de les quotes hipotecàries o de la renda de lloguer endarrerides, les famílies beneficiàries podien rebre fins ara un import màxim de 3.000 euros, destinats a cancel·lar els deutes i evitar un desnonament imminent. Ara, a aquest ajut s’hi afegeix una prestació complementària, d’un màxim de 2.400 euros per a un any, que han de servir per poder donar continuïtat al pagament del lloguer o quan s’està a punt de produir-se un desnonament.
 
En els casos en què ja s’hagi produït el desnonament, l’ajut s’atorgarà per un màxim de 2.400 euros per 12 mesos, i per una sola vegada, i es pot complementar amb un altre ajut ja existent d’un màxim de 600 euros per fer front a les despeses de fiança i accés al nou habitatge.