·         El pes d’aquesta estructura recau en el Departament de Presidència i el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, que definiran, planificaran i executaran les estratègies per desenvolupar l’autogovern, però implicarà a tots els departaments
 
·         Al Departament de la Presidència, es crea la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern, i l’Institut d’Estudis Autonòmics passa a denominar-se Institut d’Estudis de l’Autogovern
 
·         Al Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, es crea la Comissió Interdepartamental, presidida pel vicepresident, que coordinarà, validarà i farà seguiment de l’execució de les estratègies polítiques que han de regir el procés de desenvolupament de l’autogovern, amb el suport de l’Oficina per a la Millora de les Institucions des d’Autogovern, que també és de nova creació
 
El Govern ha aprovat l’estructura que haurà de permetre desenvolupar al màxim l’autogovern de Catalunya, d’acord amb les competències que li atorga l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El pes d’aquesta estructura recau en el departaments de la Presidència i el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda però comptarà amb el suport i la feina transversal de tots els departaments del Govern.
 
En aquesta línia, el Govern ha aprovat la reestructuració dels departaments de la Presidència i de la Vicepresidència, Economia i Hisenda per encabir els nous òrgans que hauran de treballar coordinadament per tal de desenvolupar al màxim l’autogovern de Catalunya, d’acord amb el marc legal vigent.
 
Pel que fa al Departament de la Presidència, es crea la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern, i l’Institut d’Estudis Autonòmics passa a denominar-se Institut d’Estudis per a l’Autogovern. Pel que fa al Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, es crea l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern.
 
La Secretaria proposarà i impulsarà les iniciatives i la planificació de les actuacions relacionades amb l’aprofundiment, desenvolupament i evolució de l’autogovern de Catalunya i les seves institucions, de manera coordinada amb l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. L’Institut tindrà com a una de les seves funcions principals assessorar el president de la Generalitat en relació amb l’establiment i desplegament de les directrius generals de l’acció del Govern en matèria d’autogovern. Així mateix, col·laborarà amb la nova Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern en el seguiment i la supervisió dels departaments de la Generalitat en aquesta matèria.
 
Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Autogovern
 
A proposta conjunta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i de la consellera de la Presidència, i d’acord amb el Govern, es crea la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern. Aquesta Comissió té per objecte elaborar les estratègies polítiques que han de regir el procés de desenvolupament de l’autogovern i coordinar i fer el seguiment de l’aplicació d’aquestes estratègies.
 
La Comissió serà presidida pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda. El secretari general d’aquest Departament i el director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern en seran els vicepresidents. La resta de membres que en formaran part seran els secretaris generals dels departaments, el titular de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern i el titular de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, que exercirà de secretari d’aquesta Comissió.
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat la derogació del Decret 16/2015, de 24 de febrer, pel qual es creava el Comissionat per a la Transició Nacional.