• La Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions signen un nou conveni de col·laboració que entrarà en vigor el proper 2 de maig
  • El nou acord també amplia l’intercanvi d’informació entre les administracions per reforçar la lluita contra el frau fiscal
Fotografia de la reunió
El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, i els presidents de les diputacions s’han reunit aquest matí per ratificar un nou conveni de col·laboració entre totes les administracions per donar un nou pas endavant en la construcció de Tributs de Catalunya, és a dir, de la hisenda pròpia. Una de les principals novetats d’aquest acord és que a partir del 2 de maig, augmenten de 53 a 142 el nombre d’oficines de la finestreta única tributària. Així, els ciutadans disposaran de 89 noves oficines distribuïdes arreu del territori per poder realitzar gestions tributàries.
 
La finestreta única es va posar en marxa a principis del 2014 amb un total de 53 oficines entre les quals s’incloïen les quatre delegacions de l’ATC i 49 organismes autònoms (OA) de les quatre diputacions. Durant la reunió, que també ha servit per fer balanç dels darrers dos anys de la Xarxa Tributs de Catalunya, tots els assistents han coincidit a destacar el bon funcionament de la finestreta única i els beneficis que ha comportat per al ciutadà gràcies a la capil·laritat de la xarxa d’oficines presents arreu del territori.
 
 
Xarxa d’oficines Tributs de Catalunya
 
Organisme
Oficines 2014
Oficines 2016
ATC
4
4
ORGT (Barcelona)
21
90
BASE-Gestió d’ingressos (Tarragona)
10
28
XALOC (Girona)
8
10
OAGRTL (Lleida)
10
10
Total
53
142
 
La segona novetat fa referència a la suma d’esforços per aconseguir una recaptació eficient que faci disminuir el frau fiscal i potenciï la lluita contra la morositat fiscal. En aquest sentit, l’acord preveu ampliar l’abast del subministrament informació tributària que periòdicament s’intercanvien les diferents administracions que formen part de la xarxa Tributs de Catalunya i fer-ho d’una manera àgil i regular.
 
La finalitat és que es puguin incloure totes aquelles dades que, d’acord amb la llei, puguin ser d’utilitat per l’acompliment de les finalitats tributàries i de recaptació i en la tramitació dels expedients d’aplicació dels tributs. Entre aquesta informació s’inclou, per exemple, la corresponent als canvis de titularitat en relació amb l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) o la referida a les liquidacions en concepte de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).
 
Dos anys d’actuacions de Tributs de Catalunya
 
Tributs de Catalunya es va començar a gestar el 19 de setembre del 2012 amb la signatura d’un conveni marc entre l’Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. La voluntat era, d’una banda, crear un marc de col·laboració estable en l'àmbit tributari, mitjançant el qual s’integrés la gestió dels tributs locals (que corresponen a les diputacions) i la dels tributs propis i cedits per l’Estat (que exerceix la Generalitat de Catalunya a través de l’ATC); i, de l’altra, que permetés el desenvolupament de la gestió tributària catalana amb major proximitat al ciutadà. Un marc de col·laboració que es va plasmar el 17 de setembre del 2013 amb la signatura del conveni que representava ‘de facto’ la creació de la xarxa “Tributs de Catalunya”.
 
D’aquesta manera, començava a caminar l’estructura del que ha ser la futura hisenda catalana amb la creació de la finestreta única tributària, com un mecanisme de col·laboració entre l’ATC i els organismes autònoms de les Diputacions. L’objectiu: prestar un servei integral d’informació al ciutadà i facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries a partir de la creació d’una plataforma que facilités la confiança entre els ciutadans i l’administració com una eina de recaptació propera al ciutadà i transparent. En aquell moment es van posar a disposició dels ciutadans un total de 53 oficines distribuïdes arreu del territori i on els ciutadans poden realitzar indistintament tràmits sobre els tributs d’àmbit local i els gestionats per l’ATC.
 
A banda de la creació de la finestreta única, el conveni també reforçava la col·laboració entre totes les administracions signants en altres àmbits com, per exemple, el de la lluita contra el frau fiscal. En aquest sentit, es va preveure un mecanisme àgil d’intercanvi d’informació i de transmissió de documents tributaris i amb caràcter periòdic.
 
Pel que fa a la recaptació executiva, l’acord del 2013 ja preveia encomanar la gestió de deute en període executiu dels organismes de les Diputacions a l’ATC, i viceversa. Un acord que es va reforçar durant l’any següent amb la posada en marxa de proves pilot a les diputacions de Barcelona, Tarragona i Lleida i que va entrar en ple funcionament al tercer trimestre de l’any passat, després de la signatura del conveni del 5 de maig de 2015.
 
L’Ajuntament de Barcelona, a la xarxa Tributs de Catalunya des del 2015
 
Al gener de 2015, l’Ajuntament de Barcelona es va sumar a la xarxa Tributs de Catalunya, en posar a disposició dels ciutadans l’Oficina d’Atenció Ciutadana plaça de Sant Miquel.
 
Reunió amb la Diputació de Tarragona el proper 21 d’abril
 
A la reunió d’avui han assistit Pere Vila, president de la diputació de Girona, Mercè Conesa, presidenta de la diputació de Barcelona, i Joan Rañé, president de la Diputació de Lleida. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha excusat la seva assistència perquè l’acte d’avui coincidia amb la celebració del ple. La reunió amb aquest president es celebrarà a Tarragona el proper 21 d’abril.

1  

Imatges

Fotografia de la reunió

Fotografia de la reunió 1384

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 152